Regnskogen

Vi vil bremse avskogingen og sikre at internasjonale klima- og skogtiltak respekterer urfolk, ivaretar biomangfold og reduserer fattigdom.

Dette er problemet

Regnskogen gir livsgrunnlag til over 260 millioner mennesker og er hjemmet til om lag 80 prosent av verdens dyre- og plantearter. Likevel blir regnskogen ødelagt i et stort tempo. Konsekvensene er ofte katastrofale. Unike dyr og planter forsvinner for alltid, mennesker mister hjemmene sine og drives ut i fattigdom. Enorme mengder CO2 frigis i atmosfæren og muligheten for å lagre karbon i skogen forsvinner. Regnskogen forsvinner hovedsakelig på grunn av etterspørselen etter råvarer som mat, dyrefôr, tømmer, papir, drivstoff og mineraler. Det er et internasjonalt mål å bremse avskoging av regnskog. Dette har lyktes, men det trengs stadig mer vern og bærekraftig bruk av regnskogen.

Dette er Unge Høyres løsninger

Unge Høyre vil bremse avskogingen og sikre at internasjonale klima- og skogtiltak respekterer urfolks rettigheter, ivaretar biologisk mangfold og reduserer fattigdom. Det er viktig at man tar i bruk avansert type biodrivstoff og ikke bruker råstoff som også kan brukes til mat eller dyrefôr.

Unge Høyre vil:

  • Utvide og styrke støtteordningen til land for å bremse avskoging av regnskog, gjennom klima- og skoginitiativet
  • Innføre en merkeordning for produkter som inneholder palmeolje og stille krav om avskogingsfri palmeoljebruk.
  • Innføre merking ved bruk av tropisk tømmer når en troverdig internasjonal sertifiseringsordning foreligger.
  • Bruke avansert type biodrivstoff ved opptrappingen av innblandingskravet i biodrivstoff.
  • Forsterke samarbeidet med næringslivet for å redusere avskogingen, spesielt med vekt på å fremme avskogingsfrie forsyningskjeder.