Regnskogen


Regnskogen gir livsgrunnlag til over 260 millioner mennesker og er hjemmet til om lag 80 prosent av verdens dyre- og plantearter. Likevel blir regnskogen ødelagt i et stort tempo. Konsekvensene er ofte katastrofale. Unike dyr og planter forsvinner for alltid, mennesker mister hjemmene sine og drives ut i fattigdom. Enorme mengder CO2 frigis i atmosfæren og muligheten for å lagre karbon i skogen forsvinner. Regnskogen forsvinner hovedsakelig på grunn av etterspørselen etter råvarer som mat, dyrefôr, tømmer, papir, drivstoff og mineraler. Det er et internasjonalt mål å bremse avskoging av regnskog. Dette har lyktes, men det trengs stadig mer vern og bærekraftig bruk av regnskogen.

Unge Høyre vil bremse avskogingen og sikre at internasjonale klima- og skogtiltak respekterer urfolks rettigheter, ivaretar biologisk mangfold og reduserer fattigdom. Det er viktig at man tar i bruk avansert type biodrivstoff og ikke bruker råstoff som også kan brukes til mat eller dyrefôr.

Unge Høyre vil:

  • Utvide og styrke støtteordningen til land for å bremse avskoging av regnskog, gjennom klima- og skoginitiativet
  • Innføre en merkeordning for produkter som inneholder palmeolje og stille krav om avskogingsfri palmeoljebruk.
  • Innføre merking ved bruk av tropisk tømmer når en troverdig internasjonal sertifiseringsordning foreligger.
  • Bruke avansert type biodrivstoff ved opptrappingen av innblandingskravet i biodrivstoff.
  • Forsterke samarbeidet med næringslivet for å redusere avskogingen, spesielt med vekt på å fremme avskogingsfrie forsyningskjeder.