Biologisk mangfold

Unge Høyre mener det er viktig å sikre biodiversitet, unik og urørt natur for fremtidens generasjoner.

Dette er problemet

Biologisk mangfold har en egenverdi og en bruksverdi for mennesker. Alle arter har en rolle i det økologiske samspillet som vi ikke fullt ut forstår. Vi må bevare mest mulig av det biologiske mangfoldet og begrense farene som truer det, samtidig som vi løser klimautfordringene, øker vår levestandard og sikrer økonomisk vekst.

Dette er Unge Høyres løsning

Norge har ved flere anledninger ledet an i det internasjonale miljøvernarbeidet. Det bør vi også gjøre i fremtiden. Unge Høyre mener det er viktig å sikre biodiversitet, unik og urørt natur for fremtidens generasjoner. Vi vil sørge for tilstrekkelig vern av naturområder, for bevaring av biologisk mangfold, og kulturlandskap. Dette må skje sammen med de som bor på stedet.

Unge Høyre vil: 

  • Sikre allemannsretten i norsk natur.
  • Sikre at naturområder forvaltes på en bærekraftig måte som ivaretar hensynet til friluftsliv, lokalbefolkning, turisme og næringsinteresser. I verneområder skal alltid miljøinteressene veie tyngst.
  • Kartlegge større deler av norsk natur gjennom satsningen på et nasjonalt økologisk grunnkart for å få bedre kunnskap om arealer før utbygging og regulering vurderes. 
  • Tillate fri jakt, fangst og høsting av svartelistede arter.
  • Legge til rette for bier og humler i byen gjennom riktig beplanting og avsatte områder
  • Utarbeide en ny nasjonalparkplan hvor naturtyper vi ikke har verneområder for prioriteres, som for eksempel kystnære områder. 
  • Legge vekt på lokaldemokratiet ved vern av områder.
  • Sikre 10 prosent av norske havområder gjennom nasjonale marine verneplaner i tråd med Aichi-målene i CBD.
  • Prioritere marint vern av havområdene som forvaltningsplanene og kunnskapsinnhentinger definerer som «særlig verdifulle og sårbare områder»