Arktis


Unge Høyre vil jobbe med andre land for å sikre bærekraftig bruk av Arktis.

Dette er problemet

Miljøet i Arktis er ekstra sårbart og påvirkes særlig av menneskelig aktivitet. Forskning viser at arktisk miljø kan bidra til forsterket global oppvarming. I Barentshavet er det stor aktivitet, både knyttet til skipstrafikk og leteaktivitet etter olje og gass. I tillegg fiskes det mye i områdene.

Prinsippet for bruk av Arktis skal være bærekraftig bruk. Norge må arbeide bedre med landene med interesser i Arktis for å sikre norske interesser og løse de utfordringene nordområdene står overfor. Sammen med de andre landene kan vi løse miljøproblemene i Arktis, samarbeide om handel og næringsutvikling og hvordan vi kan forvalte ressursene til det beste for alle.

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Jobbe for en omfattende, internasjonal og forpliktende avtale for beskyttelse og bærekraftig forvaltning av biomangfoldet i Arktis.
  • Bidra til opprettelsen av et sammenhengende nettverk av marine verneområder på tvers av landenes havområder i Arktis, slik Arktis Råd arbeider for. 
  • Ha et sammenhengende nettverk av marine verneområder på tvers av landenes havområder i Arktis.
  • Sørge for stadig oppdatering og overvåkning av situasjonen for å sikre best mulig informasjon om tilstanden for klima og miljø i Arktis, herunder havisutbredelse, havsirkulasjon, strålingsbalanse og isbreens massebalanse. 
  • Legge til grunn en miljøfaglig oppdatert definisjon av iskanten, i tråd med prinsippene om helhetlig økosystembasert forvaltning og føre var-prinsippet.
  • At Norge skal føre en kunnskapsbasert og bærekraftig beskatning av hval og sel.
  • Erstatte produksjonen og bruken av fossil energi på Svalbard med fornybar energi.
  • Innføre et forbud mot brenning av tungolje i Arktis.
  • Rydde opp i radioaktivt avfall i arktiske områder.