Psykisk helse

Unge Høyre vil at det skal bli lettere å få hjelp om man sliter, både med små og store problemer.

Dette er problemet

Mange unge sliter opplever press og bekymring i hverdagen.

For mange av elevene som sliter psykisk er det helt avgjørende med en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Derfor kjemper Unge Høyre for at kommunene skal ansette flere helsesøstre og skolepsykologer. Vi vil gjøre veien fra psykolog til behandling kortere, og vi vil at helsesøstre skal kunne henvise direkte til psykolog uten at man må gå omveien innom fastlegen. Vi ønsker også at det skal bli lettere å komme i kontakt med helsesøstertjenesten gjennom digitale løsninger.

Dette er Unge Høyres løsning

Unges psykiske helse har lenge vært et politisk tema som har fått mye oppmerksomhet. Det er helt nødvendig å bruke omfattende midler og tiltak på å bekjempe og forebygge psykiske lidelser. Unge Høyre har høye målsetninger. Vi mener det maksimalt bør gå en uke mellom henvising til psykolog og første time i kommunen. Så lenge kommunene ikke får sikret at ventetiden er på maksimalt en uke gjennom det offentlige tilbudet, skal kommunene benytte seg av private
psykologer.

I tillegg vil Unge Høyre ta initiativ til å utarbeide et psykisk helse-forlik etter modell fra barnehageforliket. Andre tiltak bør vurderes i arbeidet med psykisk helse-forliket som er foreslått. Lavterskeltilbud og forebyggende tiltak er noe av det viktigste vi har for å unngå at noen faller utenfor. Det bør være et krav at alle legevakter har kompetanse om psykisk helse til å hjelpe de som trenger det med akutte psykiske helseplager.

Unge Høyre vil:

  • Innføre en målsetning om at det skal være maksimalt en ukes ventetid mellom henvisning til psykolog og første time i kommunen.
  • At kommunen, inntil dette målet er nådd, skal benytte seg av private psykologer på lik linje med kommunale.
  • Ta initiativ til et psykisk helseforlik, etter modell fra barnehageforliket.
  • Sikre at alle legevakter har kompetanse om akutt psykisk helsehjelp.
  • At skolehelsetjenesten skal undervise om psykisk helse og rus.
  • At helsesykepleier og skolehelsetjenesten skal bidra til oppfølgingen av elever med mye udokumentert fravær.
  • At helsesykepleier og skolehelsetjenesten skal sørge for å ha god dialog med elever med mye dokumentert fravær.
  • Gi lærere opplæring i å se etter faresignalene for psykiske lidelser.