Personvern

Unge Høyre mener enkeltmennesket har krav på beskyttelse av sitt privatliv

Dette er problemet

Enkeltmennesket har krav på beskyttelse av sitt privatliv. Utbredelse av ny teknolog innebærer at det blir stadig lettere å krenke den private sfæren.

Teknologisk utvikling medfører stadig nye trusler for enkeltmenneskers personvern. En viktig oppgave for en liberal rettsstat er å beskytte enkeltmennesker og minoriteter mot overgrep og vilkårlig behandling. I tillegg vil ikke Unge Høyre ha et samfunn basert på frykt for myndighetene. Retten til privatliv og personvern må sikres i alle deler av samfunnet. Dette skal alltid vektes tungt ved bruk av etterforskningsmetoder, og det skal legges klare føringer til grunn ved bruk av overvåkning. Mennesker er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og hvis staten krenker personvernet, begrenses rettssikkerheten i et liberalt demokrati.

Dette er Unge Høyres løsninger

Statens viktigste oppgave å beskytte innbyggerne fra indre og ytre fiender. Her kommer ofte personvern og trygghet som to motpoler i spørsmålet om hvor mye vi skal tillate at myndighetene overvåker innbyggerne. Unge Høyre mener det er viktig at sikkerhet ivaretas, men ikke på bekostning av menneskers rett til privatliv.

Unge Høyre vil: 

  • At hver enkelt person skal eie sine egne personopplysninger. 
  • At man skal være svært restriktiv i bruken av all overvåkning og innhenting av informasjon. 
  • At staten ikke skal ha anledning til å lagre eller benytte overskuddsinformasjon. 
  • At private aktører skal opplyse om hvilke data og informasjon de samler inn fra en forbruker. 
  • At Norge gjennom internasjonale fora skal jobbe for strengere regulering av videresalg av data. 
  • At innbyggere skal ha mulighet til å få innsyn i all informasjon staten har lagret om dem, og hvem som benytter seg av den. 
  • Sikre at det alltid føres tilstrekkelig tilsyn med statens overvåkningsorganer.