Ideologi


Unge Høyre er et liberalkonservativt parti. Vår ideologi skal være grunnlaget for all vår politikk. Vi er liberale fordi vi ønsker frihet under ansvar for enkeltindividet, grenser for politikk og respekt for menneskets egenverdi. Vi er konservative fordi vi er motstandere av radikale endringer og ønsker å bevare det bestående. Under noen omstendigheter vil man måtte vektlegge én av de ideologiske grunnpilarene. Dette skaper en sunn debatt om hvordan man kan forandre for å bevare.

Mennesket er et sosialt vesen, som bare kan utfolde sine muligheter i samspill med andre. Menneskets rettigheter gir kun mening når de ledsages av plikten til å respektere andre menneskers rettigheter. Ved å bidra med engasjement i politikken berikes både samfunnet og den enkelte. I vår samfunnsstruktur innebærer frihet også ansvar, som vil si at vi har rett til personlig frihet, men plikt til å opprettholde et samfunn som kan yte bistand for sine svakeste. Vi lever i et fellesskap som er formet av tidligere generasjoner, og forvaltes for de fremtidige. For raske endringer gjør samfunnsutviklingen ustabil og skaper uro for den enkelte.

Ved å endre samfunnet gradvis og helhetlig skapes det trygge rammer for samfunnslivet og demokratiet. Unge Høyres ideologi er en kombinasjon av konservatismens respekt for de nedarvede tradisjoner og sedvaner, samt ivaretakelse av de liberale rettsstatsverdier.