Landbruk

Unge Høyre mener at landbruket er en overregulert næring som trenger omfattende reformer

Dette er problemet

Unge Høyre mener at landbruket er en overregulert næring som trenger omfattende reformer i form av deregulering og skattelettelser for å møte vår tids utfordringer og krav. For å gjøre landbruket mer attraktivt for investeringer, innovasjon og nye generasjoner drivere, mener Unge Høyre at det er nødvendig å styrke den private eiendomsretten og avvikle reguleringer med hensyn til blant annet deling av eiendom, produksjonsstørrelse og antall deltakere i samdrift.

Vi mener at landbruket bør drives mer miljøvennlig. Derfor vil Unge Høyre legge til rette for gode støtteordninger for bruk av husdyravfall til biogass og andre fornybarløsninger i landbruksnæringen, gjøre landbruket kvotepliktig på linje med andre sektorer, fjerne avgiftsfri diesel på landbruksmaskiner og legge til rette for økt bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner i landbruket. 

Landbruket står for store deler av klimagassutslippene i Norge. For at vi skal nå klimamålene er vi avhengig av at alle sektorer omstiller seg, også landbruket. Derfor vil vi innføre klimaavgift for produsenter av rødt kjøtt, legge til rette for gode støtteordninger for bruk av husdyravfall til biogass og andre fornybarløsninger i landbruksnæringen, gjøre landbruket kvotepliktig på linje med andre sektorer, fjerne avgiftsfri diesel på landbruksmaskiner og legge til rette for økt bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner i landbruket.

Dette er Unge Høyres løsning

 • Innlemme landbrukssektoren i EØS-avtalen, så lenge Norge ikke er medlem i EU. 
 • Senke de totale overføringene til landbruket. 
 • Redusere distriktstilskuddet.
 • Avvikle tilskudd til økologisk landbruk. 
 • Redusere antall landbrukskontorer.
 • Avvikle omsetningsavgiften og Omsetningsrådet. 
 • Vri tilskuddsordningene slik at det lønner seg å drifte effektivt, og favorisere heltidsbonden. 
 • Fjerne målet om at 15 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk. 
 • Overføre ansvaret for utdeling av areal og kulturlandskapstilskudd til Kulturdepartementet. 
 • Beholde ordningen med jordbruksavtale. 
 • Styrke bonden som selvstendig næringsdrivende gjennom å gi den enkelte bonden større råderett over egen eiendom og gjøre det lettere å opprette eget aksjeselskap. 
 • Innrette kanaliseringspolitikken slik at den fremmer et produktivt landbruk. 
 • Liberalisere lovgivningen for å endre genmaterialet hos kjøttproduserende dyr. 
 • Innføre klimaavgift for produsenter av rødt kjøtt. 
 • Tillate dyrking og produksjon av lettere narkotiske stoffer, gitt legalisering. 
 • Sikre likeverdige konkurransevilkår i foredlingen av matvarer. 
 • Bruke mer massivtre i offentlige byggeprosjekter. 
 • Liberalisere konsesjonsloven, for å øke produksjonen og produktiviteten i skogbruket. 
 • Tidsbegrense vern av naturområder og redusere omfanget av helhetlige forvaltningsplaner.
 • Liberalisere GMO-lovgivningen for å forbedre avlinger, samt redusere arealbruk og bruken av sprøytemidler. 
 • Regulere patentbruken ved GMO-produksjon i landbruket, slik at bondens frihet ivaretas. 
 • Skrote prosentmålene for vern av hav og skog. 
 • Gi kompensasjon for vern av skog kun for verneverdige områder. 
 • Avvikle Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. 
 • Fjerne konsesjonsplikt, priskontroll og boplikt på landbrukseiendommer, men innføre driveplikt hvor det er hensiktsmessig. 
 • Tilrettelegge og tillate snusproduksjon i Norge. 
 • Stille miljø- og klimakrav til offentlige byggeprosjekter. 
 • Innføre en CO2-avgift på landbruket og landbruksvarer, inkludert skognæringen, inntil landbruket er i kvotepliktig sektor