Likestilling

Unge Høyre mener alle skal ha like muligheter til å lykkes.

gutt og jente, barn

Dette er problemet

Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, har vi også en lang vei å gå for å sørge for at alle har like muligheter til å lykkes: Fortsatt er det store forskjeller i den norske skolen etter kjønn på hvor gode resultater man får, mange jenter i andre land får ikke lov til å gå på skolen, og menn er overrepresentert i posisjoner med mye makt.

Samtidig som vi skal jobbe for at Norge og resten av verden skal bli mer likestilt, finnes det også grenser for politikk. Likestillingspolitikk skal ikke fremme resultatlikhet, men sikre at alle har samme rettigheter og plikter.

Likestilling i skoleløpet

Kjønnsforskjeller i utdanningssystemet er en stor utfordring. Ifølge forskning fra Stoltenberg-utvalget scorer jenter marginalt bedre i både lesing, skriving og regning tidlig i skoleløpet, men forskjellene vokser seg større gjennom grunnskolen. Ved utgangen av 10. klasse scorer jenter gjennomsnittlig bedre i alle fag unntatt kroppsøving. Dette har betydning både for motivasjon underveis i skoleløpet, og hvilke muligheter man har for videre utdanning ved endt grunnskoleløp.

Unge Høyre mener alle bør ha de samme mulighetene til å gjøre det bra på skolen, uavhengig av kjønn. Det er viktig å sikre at tiltakene som iverksettes har som mål å forbedre guttenes skoleprestasjoner uten å senke jentenes resultater. Derfor vil vi blant annet øke bevisstheten på kjønnsforskjeller i skolen på lærer- og lektorutdanninger, og samtidig jobbe for å få flere mannlige lærere og helsesykepleiere. 

Unge Høyre mener kjønnspoeng i opptakene til høyere utdanning er en form for kvotering. Vi vil derfor fjerne kjønnspoeng. Samtidig mener Unge Høyre at det er viktig å sette inn tiltak som kan bedre kjønnsbalansen på enkelte studieretninger fordi det er et problem at vi for eksempel nesten ikke utdanner noen mannlige psykologer. Unge Høyre er derfor positive til mentor- eller rekrutteringsprogrammer, skolene bør kunne opprette egne stipender for å bedre kjønnsbalansen og staten bør kunne differensiere hvor mye av studielånet som blir omgjort til stipend.

Unge Høyre er skeptisk til kvotering

Kvotering er å gi mennesker fordeler ut i fra eksterne kvaliteter som kjønn, etnisitet, legning eller geografi. Unge Høyre mener hovedregelen skal være at mennesker skal bli vurdert ut ifra personlige egenskaper, og ikke kvaliteter som du ikke kan gjøre noe med.

Unge Høyres løsninger 

  • Si nei til alle former for kvotering.
  • Fjerne kjønnspoeng i opptak til høyere utdanning.
  • Sørge for mer kunnskap om konsekvensene og årsakene av kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner og utdanning.
  • Sette inn tiltak som mentor- eller rekrutteringsprogrammer for å jevne ut den skjeve kjønnsfordelingen på enkelte studier.
  • Gi studenter på samtlige lærer- og lektorutdanninger obligatorisk undervisning med fokus på kjønnsforskjeller i utdanningssystemet.
  • Ha mer praktisk undervisning i barneskolen.