Høyere utdanning

Det er for få som fullfører utdanningen sin. Studentene etterlyser mer oppfølging og tilbakemeldinger. Alternative undervisningsmetoder og digitale verktøy er ikke i stor nok grad tatt i bruk for å engasjere studentene og variere undervisningen.

For at det norske utdanningssystemet skal være konkurransedyktig og tilby kvalifisert arbeidskraft i fremtiden, må studiene i Norge være av høyest mulig kvalitet. Studenter ved norske utdanningsinstitusjoner skal oppleve at utdanningen deres gir rom for utvikling, utforskning og medbestemmelse, samtidig som den gjør studentene skikket til å møte arbeidslivets utfordringer. I tillegg mener Unge Høyre det er viktig at man har et rettferdig opptakssystem.

Unge Høyre vil: 

  • Gi høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sette egendefinerte opptakskrav til fagkombinasjoner og minstekrav til karakterer i enkeltfag, og la dem ta i bruk alternative vurderingsformer som motivasjonsbrev, opptaksprøver og intervjuer.
  • Gi utdanningsinstitusjonene anledning til å se bort fra enkeltkarakterer ved opptak.
  • Innføre plikt til pedagogisk kurs for alle vitenskapelig nyansatte som skal undervise.
  • At alle emner og fag skal evalueres av studentene.