Assistert befruktning


Assistert befruktning gir og har gitt muligheter til mennesker som er ufrivillig barnløse. Unge Høyre mener at man skal være åpne for teknologi som kan gjøre menneskers liv bedre. Eggdonasjon vil gi nye muligheter til par som i dag ikke kan få barn, og bør derfor tillates. 

Unge Høyre mener at to foreldre gir barnet en trygghet det ikke får dersom barnet bare har en forelder. Derfor burde assistert befruktning forutsette at man er to omsorgspersoner om barnet. Unge Høyre mener likevel at det er tilfeller der assistert befruktning for enslige er riktig, og vi vil derfor åpne for å tillate at enslige også kan benytte seg av assistert befruktning. 

Surrogati kan gi barnløse mulighet til å få barn. Blant dem som velger å benytte seg av surrogati finner man heterofile par med fertilitetsproblemer, homofile par og enslige. I andre land bærer kvinner i en sårbar situasjon frem barn mot betydelige pengesummer som kan forbedre deres livskvalitet betraktelig. Dermed er det vanskelig å skulle si at valget reelt sett har vært frivillig for kvinnen. Altruistisk surrogati vil derimot ikke ha den samme etiske problemstillingen, fordi valget om å være surrogat ikke vil styres av økonomiske insentiver. 

Unge Høyre vil: 

  • Tillate sæd- og eggdonasjon. 
  • At assistert befruktning skal forutsette at man er to omsorgspersoner sammen om barnet. 
  • Tillate assistert befruktning for enslige. 
  • At anonymisert donasjon av kjønnsceller fremdeles skal være forbudt. 
  • Begrense antall kjønnsceller en donor kan donere, slik at en donor kun kan donere kjønnsceller til én familie. 
  • At donasjon av kjønnsceller skal skje uten økonomisk kompensasjon. 
  • At foreldre som har benyttet seg av sæd- eller eggdonasjon har plikt til å opplyse barnet om dette innen fylte 16 år. 
  • At barn som er født etter assistert befruktning ved hjelp av sæd- eller eggdonasjon skal ha rett til å få opplysninger om donors identitet ved fylte 16 år. 
  • Tillate altruistisk surrogati.