Barnehager

Alle barn skal ha en trygg oppvekst og gode forutsetninger når de begynner på skolen.

Dette er problemet

Mange barn begynner på skolen uten å ha tilstrekkelige språkferdigheter. Dette fører til at mange henger etter og faller fra tidlig i skoleløpet. Det beste virkemiddelet vi har for å hindre at dette skjer, er barnehagen. Unge Høyre vil sikre at barn får de ferdighetene de trenger i barnehagen til å kunne følge undervisning i klasserommet når de begynner på skolen. Da må flest mulig barn gå i barnehage. 

Det er dessverre store forskjeller mellom barnehagene og for lite åpenhet om kvaliteten i de ulike barnehagene. Unge Høyre mener at alle barn fortjener en god og trygg barnehage som gir de gode forutsetninger for å lykkes videre i skoleløpet.

For å sikre nok barnehageplasser og at foreldre kan velge den barnehagen de mener at passer best for sitt barn, vil Unge Høyre fortsette å bruke kommersielle og ideelle barnehageaktører, og sikre en reell likebehandling av offentlig og private barnehager. 

Dette er Unge Høyres løsninger

 • Legge til rette for at flest mulig velger å sende barna sine i barnehagen. 
 • Innføre konkrete ferdighetsmål i barnehagen som viser hva barna skal kunne før de begynner på skolen. 
 • At barnehagene skal foreta systematisk kartlegging av barnas ferdigheter før skolestart, og sikre at skolen har tilgang til denne informasjonen ved skolestart. 
 • Gjennomføre et stort og varig kompetanseløft i spesialpedagogikk for ansatte i barnehage og skole
 • Gi barnehagene i oppgave å kartlegge språkutviklingen i henhold til plan for hvert alderstrinn.
 • Tilby sommerskole for elever som ligger under kritisk grense i norsk før 1. trinn etter kartlegging av språklige ferdigheter i barnehagen.
 • Støtte kommuner som ønsker å innføre gratis sommerskole for barn som havner under kritisk grense i norsk før skolestart. 
 • Differensiere foreldrebetaling i barnehagene, og gi gratis kjernetid til familier med lav inntekt. 
 • Fjerne maksprisen på barnehageplass. 
 • Gi barn på asylmottak mulighet til å gå i barnehage. 
 • Jobbe for at flere pedagoger i barnehagen har kompetanse innenfor dysleksi og dyskalkuli, slik at man fanger opp barn med spesielle behov før skolestart.
 • Fortsette å bruke kommersielle og ideelle barnehageaktører, og sikre en reell likebehandling av offentlig og private barnehager. 
 • Sikre mer informasjon om kvaliteten i barnehagene gjennom brukerundersøkelser og kontroller. 
 • Ha åpenhet om kvaliteten til den enkelte barnehage, både offentlig og privat, og sikre at informasjonen er lett tilgjengelig gjennom en kvalitetsportal på internett. 
 • Tilby ufaglærte som jobber i barnehagene praksisbasert barnehagelærerutdanning, en deltidsutdanning over fire år som det er mulig å kombinere med arbeid. 
 • Styrke barnehagelærerutdanningen ved å etablere egne utdanningsbarnehager, etter modell av universitetssykehusene. 
 • Innføre krav om bestått ledelseskurs for nye barnehageledere. 
 • Gi barnehageansatte gode nok verktøy og tilstrekkelig veiledning til å vite når de skal melde fra til barnevernet.