Selvbestemt abort


Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet. Selvbestemt abort skal alltid stå sterkt i Norge.

Abort kan være en vanskelig sak å diskutere fordi det er mange følelser knyttet til en slik sak, og vi har ulike meninger. Noen mener kvinnens rett til selvbestemmelse er det viktigste, andre mener barnets rett til liv er det viktigste. Unge Høyre mener at dagens abortlov er et godt kompromiss mellom disse to hensynene. Vi har selvbestemt abort frem til 12. svangerskapsuke. Aborter etter 12. uke må man søke om. Jo lenger du har kommet i svangerskapet, jo vanskeligere er det være å få innvilget abort. Det er fordi vi mener at et levedyktig foster ikke kan aborteres bort med mindre det er fare for barnet eller moren sitt liv dersom moren skal bære frem og føde dette barnet. Det er også tillatt med senabort ved noen flere spesielle tilfeller. Det er kvinnen selv som vet best om hun er i stand til å ta vare på et sykt barn. Derfor vil Unge Høyre beholde dagens kriterier for senabort. Unge Høyre mener at foreldre ikke skal kunne frasi seg plikter for barnet, og vi vil derfor ikke tillate juridisk abort. 

Unge Høyre vil: 

  • At kvinner skal ha rett til selvbestemt abort.
  • Beholde dagens kriterier for senabort.
  • Ikke tillate juridisk abort.