Velferds-
samfunnet

Unge Høyre vil sikre velferdsstaten for fremtidige generasjoner ved å redusere pengebruken i statsbudsjettet.

Dette er problemet

Velferdsstaten er under press på grunn av den demografiske utviklingen og voksende sosiale forpliktelser. Unge Høyre vil sikre velferdsstatens bærekraft, nettopp for å sørge for at den også i fremtiden kan ta vare på de som faller utenfor samfunnet. 

For å sikre en bærekraftig velferdsstat i fremtiden er det viktig at vi også reformerer den for å senke kostnader. En forutsetning for at velgerne kan drive kontroll med det offentlige, er også at man har tilgang til informasjon om kvaliteten på tjenestene det offentlige tilbyr. 

Dette er Unge Høyres løsning

  • Sikre en velferdsstat som gir alle trygghet, sikkerhet, tilgang til utdanning, helsehjelp og et verdig minstenivå av levestandard. 
  • Reformere velferdsstatens bærekraft ved å reformere den og senke kostnadene. 
  • At bruk av offentlige velferdstjenester i hovedsak skal medføre en grad av egenfinansiering.
  • La private aktører tilby velferdstjenester på lik linje med offentlige. 
  • At finansiering av offentlige velferdstjenester ikke bør avhenge av om tilbyderen er privat eller offentlig. 
  • At velferdsstaten skal bygge opp under arbeidslinjen. 
  • I størst mulig grad offentliggjøre og tilgjengeliggjøre informasjon om alle institusjoner som mottar statlig støtte, eksempelvis statistikk, ventelister og resultater på skoler og sykehus. 
  • Som hovedregel skal velferdsordninger være behovsprøvd. 
  • Redusere sykelønn til 80% og innføre tre karensdager.