Seksual-undervisning og seksual helse

For noen er seksualundervisningen på skolen den eneste kilden til kunnskap om kropp, seksualitet og prevensjon, og den er helt nødvendig for å opparbeide sunne holdninger til grensesetting. Dagens seksualundervisning er ikke grundig nok, og gir ikke elevene tilstrekkelig med kunnskap.

Unge Høyre vil gjennomføre en kartlegging av seksualundervisningen for å sikre at alle elever får bedre innholdet i undervisningen og innføre minstekrav til antall timer i grunnskolen og på videregående skole. Vi vil også fjerne aldergrensen på 16 år for bidragsordningen til prevensjon.