Lekser

For de aller fleste elever er lekser et godt og nyttig læringsmiddel fordi man gjennom mengdetrening og repetisjon tilegner seg kunnskap man ellers ville ha gått glipp av. Dersom man fjerner leksene vil de måtte erstattes av noe annet, som for eksempel heldagsskole. Dette er Unge Høyre imot. Unge Høyre mener utelukkende at lekser er en god ting. Likevel er vi positive til at skolene kan praktisere ulike pedagogisk opplegg og at det skal være opp til skolene og lærerne selv om de velger å benytte seg av lekser. 

Enkelte elever drar ikke nytte av å gjøre lekser hjemme. For dem har flere skoler satt i gang leksehjelp, som ofte er arrangert av én eller flere ufaglærte. Det er mye usikkerhet knyttet til effekten av dette, og Unge Høyre ønsker derfor å avvikle ordningen med leksehjelp og bruke pengene på ekstraundervisning til elever som presterer under kritisk grense i lesing, skriving og regning. 

Unge Høyre vil: 

  • At det fortsatt skal være opp til hver enkelt skole om det skal gis lekser eller ikke
  • Endre leksehjelpsordningen slik at den bare tilbys på ungdomstrinnet, og gi lærerne mulighet til å pålegge elever leksehjelp