Lærere

Unge Høyre mener alle elever fortjener verdens beste lærere.

Dette er problemet

Læreren har et av Norges viktigste yrker. For å få rekruttert de beste til læreryrket, må læreryrket være et attraktivt yrke med gode vilkår og muligheter for utvikling og videre karriere. Unge Høyre mener at det er viktigere med gode lærere framfor mange lærere. Vi vil derfor bruke ressursene på å styrke lærerutdanningen, forbedre lønnsvilkårene og øke mulighetene for etter- og videreutdanning, fremfor å øke lærertettheten.

Samtidig vet vi at flere steder i landet sliter med lærerrekrutteringen. Det gjør at kvaliteten på undervisningen vil variere etter hvor i landet man bor. Ifølge KS slutter 33 prosent av nyutdannede lærere i Norge innen fem år. Dette kan blant annet være et uttrykk for at arbeidsmengden er overveldende når man er ny i yrket. Unge Høyre mener det vil være hensiktsmessig å redusere arbeidstrykket som nyutdannet lærer slik at lærerne kan få mer tid til å tilpasse seg den nye yrkeshverdagen.

Vi vet at læreren er den viktigste enkeltpersonen i elevens utdanning. En god og faglig kompetent lærer sørger for at elevene trives på skolen, og sørger for at alle elevene blir sett der de er og får den oppfølgingen de trenger. Derfor har Høyre i regjering styrket lærerutdanningen slik at den nå er en 5-årig mastergrad, og vi stiller krav om at alle lærere skal ha fordypning i faget de underviser i. Høyre har også innført karakterkrav i norsk, matte og engelsk og minimum 35 skolepoeng for å komme inn på lærerutdanningen.

Forskjellen mellom oss og de andre partiene

UNGE HØYRE

Vil ha kompetente lærere med kompetanse i fagene de underviser i, blant annet gjennom å stille kompetansekrav.

VENSTRESIDEN

Vil fjerne kompetansekrav til lærere og karriereveier i skolen. Blant annet har regjeringen reversert lærerspesialistordningen Høyre innførte.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil ha kompetente lærere som først og fremst bruker tiden sin på pedagogisk arbeid og undervisning. Lærere har en av samfunnets viktigste jobber, og Unge Høyre vil derfor stille høye krav til lærerens kompetanse. Vi vil også gjøre det lettere for lærere å videreutdanne seg, samt lage flere karriereveier i skolen.

Unge Høyre vil:

 • Beholde kravet om mastergrad for å bli lærer.
 • At lærere skal ha utdanning i fagene de underviser i.
 • At lærerstudenter skal ha minst karakteren 4 fra videregående i fagene de ønsker å undervise i.
 • Innføre krav om karakter 4 i norsk, engelsk og matematikk og minimum 40 skolepoeng for å komme inn på lærerutdanningen.
 • At det skal være enklere å ta etter- og videreutdanning parallelt som man underviser i skolen.
 • At lærere som underviser i fag som de mangler fordypning i, skal ha rett til tilbud om videreutdanning innen ett år.
 • Utvikle et helhetlig system i skolen med faglige karriereveier som ikke leder ut av klasserommet.
 • Gjeninnføre og videreutvikle lærerspesialistordningen slik at den møter faktiske utfordringer og behov i skolen.
 • Åpne for større adgang til å individualisere lærerlønningene basert på karriereveiene.
 • Gi kommunene mulighet til å gi ekstra stipend til lærerstudenter mot at de har et eller flere pliktår i skolen.
 • At lærerens primære oppgaver skal være å drive pedagogisk oppfølging og undervisningsrettet arbeid.
 • Redusere det totale antallet undervisningstimer for nyutdannede lærere.
 • At nyutdannede lærere ikke skal jobbe som kontaktlærere det første året de er ansatt i skolen, med mulighet for lokale tilpasninger.
 • Redusere den totale mengden administrativt arbeid, og fjerne krav til rapportering som ikke har en klar pedagogisk effekt eller hensikt.
 • Styrke laget rundt lærerne for å avlaste oppgavene, eksempelvis IKT.