Lærere

Unge Høyre vil ha verdens beste lærere

Dette er problemet

Læreren har et av Norges viktigste yrker. For å få rekruttert de beste til læreryrket, må læreryrket være et attraktivt yrke med gode vilkår og muligheter for utvikling og videre karriere. Unge Høyre mener at det er viktigere med gode lærere framfor mange lærere. Vi vil derfor bruke ressursene på å styrke lærerutdanningen, forbedre lønnsvilkårene og øke mulighetene for etter- og videreutdanning, fremfor å øke lærertettheten.

Vi vet at læreren er den viktigste enkeltpersonen i elevens utdanning. En god lærer sørger for at elevene trives på skolen, og sørger for at alle elevene blir sett der de er og får den oppfølgingen de trenger. Det er mange dyktige og engasjerte lærere ute i den norske skolen. Unge Høyre vil at alle lærere skal være verdens beste lærer for sine elever. Derfor har vi styrket lærerutdanningen slik at den nå er en 5-årig mastergrad, og vi stiller krav om at alle lærere skal ha fordypning i faget de underviser i. Vi har også innført karakterkrav i norsk, matte og engelsk og minimum 35 skolepoeng for å komme inn på lærerutdanningen. Vi vil redusere antallet studiesteder som kan tilby lærerutdanning for å heve kvaliteten. Vi vil også gi utdanningsinstitusjonene mulighet til å gjennomføre intervjuer ved opptak, fordi det er andre faktorer enn karaktersnitt som også burde telle når du søker et studie. 

Dette er Unge Høyres løsning

Vi i Unge Høyre mener også at elever skal få gi tilbakemelding til læreren sin på hva den er flink på, og hva læreren kan bli bedre på. Det er kun med tilbakemeldinger at vi alle kan bli bedre, og derfor burde også lærere få tilbakemelding fra de som vet best hva en lærer kan bli bedre på, nemlig elevene. 

Unge Høyre vil:

 • Åpne for større adgang til å individualisere lærerlønningene basert på karriereveiene.
 • Innføre flere karriereveier i skolen som skal gi lærere mulighet til å spesialisere seg og motta høyere lønn. Det kan være karriereveier innen:
  • Fag, der lærerne kan fordype seg i ulike fag og ha jevnlig kontakt med universiteter, forskningsinstitusjoner og andre fagmiljøer utenfor skolen.
  • Vurdering, der lærerne kan bli eksperter i å være gode og objektive sensorer.
  • Skoleledelse, der lærerne kan fordype seg i skoleledelse.
  • Skolemiljø, der lærerne kan utvikle sin kompetanse om relasjoner, klassemiljø og forebygging, og forebygging av mobbing.
 • At nyansatte lærere skal ha et redusert antall timer med undervisning i de to første årene.
 • Gi lærere med lang erfaring mulighet til å undervise i flere timer i uken dersom de ønsker det.
 • At alle kommuner fjerner unødvendige krav til dokumentasjon og rapportering
 • Innføre mer praksis på lektorutdanningen. 
 • Gi kommunene mulighet til å gi ekstra stipend til lærerstudenter mot at de har et eller flere pliktår i det offentlige skolesystemet. 
 •  At rektor skal få mer makt og plikt til å sørge for at de ansatte gjør jobben godt nok og i ytterste konsekvens får mulighet til å avskjedige ansatte. 
 • At skoleleder har et ansvar for å sørge for at metodene som brukes av lærerne er forskningsbasert. 
 • At alle lærere med jevne mellomrom skal observere klasseromsundervisning for å lære av hverandres metoder og gi tilbakemeldinger. 
 • At læreren skal observeres og følges tett opp av skoleledelsen. 
 • Evaluere og slå sammen de ulike nasjonale senterne til et “Kunnskapssenter for utdanning”, slik at lærere får lettere tilgang til gode og kvalitetssikrede undervisningsopplegg. 
 • Gi flere lærere etter og videreutdanning