Fraværsgrense

Unge Høyre vil beholde og forbedre fraværsgrensen på videregående skole.

Fraværet i videregående skole går ned, men er fremdeles altfor høyt. Selv om flere og flere fullfører videregående er det fremdeles 1 av 5 som ikke har fullført etter fem-seks år. Dette er problematisk, og det er ofte de elevene som sliter aller mest som faller fra. 

For å redusere udokumentert fravær og for å følge opp elever som sliter bedre, har vi innført fraværsgrense i videregående skole. Etter innføringen av fraværsgrensa har fraværet i videregående opplæring gått dramatisk ned. Fraværet har holdt seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført. Sluttrapporten for evalueringen av fraværsgrensen viser at frafallet har gått ned for alle elever. De elevene som hadde høyest fravær er de elevene som har redusert fraværet sitt mest. Læringsresultatene har også gått opp. Samtidig er det behov for å følge opp elevene som sliter mest på en bedre måte. Les mer om dette på skolehelsetjenesten. 

Elever i videregående skoler kan ha inntil ti prosent fravær som er udokumentert, og likevel få vurdering med karakter i faget. Unge Høyre vil at elevene skal lære mer, og det forutsetter at elevene er på skolen. Vi gjør elevene i videregående skole en stor bjørnetjeneste dersom vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte, og det bidrar også til å forberede dem til et arbeidsliv der udokumentert fravær ikke er akseptabelt.

Dersom en elev har mer enn ti prosent fravær i ett eller flere fag, kan eleven likevel få vurdering i fagene hvis de kan dokumentere at fraværet ut over de ti prosentene skyldes:

  • Helse- og velferdsgrunner.
  • Arbeid som tillitsvalgt.
  • Politisk arbeid.
  • Lovpålagt oppmøte.
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett.
  • Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.

Elever som er borte på grunn av rettigheter de har etter opplæringsloven, vil heller ikke få fravær. Det gjelder for eksempel rådgiving på skolen, møte med PP-tjenesten og elevrådsarbeid. Når elever får opplæring i hjemmet eller institusjon som følge av langvarig sykdom, eller har avtale om selvstendig studiearbeid, regnes ikke dette som fravær.

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, men som og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.