Forsvaret

Vi lever i en stadig mer konfliktfylt verden. Trusselbildet har blitt mer alvorlig og verdensbildet er preget av spenning mellom stormaktene, svekket internasjonalt samarbeid, økende press mot både rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter og en teknologisk utvikling som muliggjør nye former for krigføring. 

Unge Høyre vil sikre et forsvar som er i stand til å beskytte både sine egne innbyggere og samtidig være delaktige i internasjonale operasjoner. Det krever at Norges forsvar bygges på forsvarsfaglige beslutninger, og ikke politiske kompromiss eller distriktspolitiske hensyn. Norge skal fortsatt være en sterk internasjonal alliansepartner som på det forsvars- og sikkerhetspolitiske plan er med på å sikre fred, trygghet og stabilitet. Norge skal bidra i internasjonale operasjoner hvor det er grove overgrep mot sivilbefolkningen.