Forsvaret

Unge Høyre vil sikre et forsvar som er i stand til å beskytte både sine egne innbyggere og samtidig være delaktige i internasjonale operasjoner.

Dette er problemet

Vi lever i en stadig mer konfliktfylt verden. Trusselbildet har blitt mer alvorlig og verdensbildet er preget av spenning mellom stormaktene, svekket internasjonalt samarbeid, økende press mot både rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter og en teknologisk utvikling som muliggjør nye former for krigføring. 

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil sikre et forsvar som er i stand til å beskytte både sine egne innbyggere og samtidig være delaktige i internasjonale operasjoner. Det krever at Norges forsvar bygges på forsvarsfaglige beslutninger, og ikke politiske kompromiss eller distriktspolitiske hensyn. Norge skal fortsatt være en sterk internasjonal alliansepartner som på det forsvars- og sikkerhetspolitiske plan er med på å sikre fred, trygghet og stabilitet. Norge skal bidra i internasjonale operasjoner hvor det er grove overgrep mot sivilbefolkningen.

Vi vil møte den sikkerhetspolitiske utviklingen på bred front. Forsvaret skal bygges opp og være tyngre til stede i nord. Vi skal overvåke nærområdene våre og hevde norske suverenitet på landjorda, til sjøs i og i lufta. Forsvaret skal kunne reagere hurtig, slagkraftig og med bedre utholdenhet enn i dag.

Forsvaret skal også på svært kort varsel kunne støtte Politiet under alvorlige hendelser. Samtidig skal sivil sektor bistå Forsvaret med å forsvare Norge innen rammen av totalforsvaret. Summen av dette er et tryggere Norge for deg og meg.

Unge Høyre vil: 

  • Øke antallet vernepliktige.
  • Være en aktiv NATO-alliert.
  • Investere i nytt luftvern, helikoptre, stridsvogner og langtrekkende presisjonsild
  • Kraftig øke bevilgningene til Forsvaret og sørge for at Norge når sine NATO-forpliktelser gjennom en forpliktende opptrappingsplan for å nå 2 prosentmålet.
  • At politiutdanningen aktivt promoteres for blant innrullerte i Forsvaret.