Negativ sosial kontroll

Unge Høyre vil fortsette med å kjempe for at ingen blir utsatt for negativ sosial kontroll.

Dette er problemet

Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Alle mennesker skal ha rett til å leve sine liv i frihet fra negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Vi vet dessverre at jenter, både fra Norge og ellers i verden, blir utsatt for negativ sosial kontroll.

Tvangsekteskap er både et samfunnsproblem, fordi det hindrer integrering i samfunnet, og et stort personlig problem – både fordi det er en krenkelse av den enkeltes rettigheter og fordi det frarøver de som rammes av det for muligheter til utdannelse og fri livsutfoldelse.

Unge Høyre mener bekjempelse av tvangsekteskap er viktig både for de som rammes og for integreringens egen del. Det er en rekke tiltak som er mulige å gjennomføre for å hindre tvangsekteskap som legger til rette for at både individer og miljøer kan ta ansvar og bidra til en kulturendring.

Unge Høyre vil:

  • At skolen i større grad tar ansvar for å informere om hvilke rettigheter og muligheter man har i forhold til tvangsekteskap, herunder en forbedret rådgivningstjeneste.
  • Etableres ulike, tilpassede boløsninger for de som bryter med familien. Tilbudet må innebære tett oppfølging og rådgivning fra støttepersoner.
  • Opprette prøveprosjekt med en barnevernsinstitusjon som spesialiserer seg på tvangsekteskap.
  • At sosialkontorenes rolle i forhold til ungdom over 18 år som blir utsatt for tvangsekteskap må avklares.