Offentlig eierskap

Unge Høyre vil redusere det offentlige eierskapet.

Dette er problemet

Det offentlige eier ca. 17 prosent av all norsk egenkapital. Det skjer hovedsakelig gjennom eierskap i store nasjonale selskap, eller gjennom offentlig eide investeringsselskap som Folketrygdfondet og Argentum. I dag har staten direkte eierskap i 73 selskaper, og er den største eieren på Oslo Børs. For mye statlige penger kan være til hinder for sunn konkurranse. 

Dessuten er Norge verdens største eier av børsnoterte aksjer gjennom Oljefondet. 

Dette er Unge Høyres løsninger

Det er ingen grunn til at politikerne skal drive selskaper. Unge Høyre mener at det private bør eie og drive de selskapene der det ikke er nødvendig for samfunnet at staten driver eller har et strategisk eierskap. Et redusert statlig eierskap kan blant annet bidra til at selskapene driftes bedre, økte inntekter for staten, mer maktspredning, samt minske faren for rolleblandinger. Statlige selskaper som kun har forretningsmessige mål, bør derfor selges. 

Unge Høyre vil: 

  • Selge alle statens eierandeler i kategori 1-selskaper, blant annet Flytoget og Mesta. 
  • At Posten, Vy og Statkraft delprivatiseres og børsnoteres. 
  • Selge staten ned i Equinor, Telenor, DNB, Norsk Hydro, Yara og Kongsberg Gruppen.