Pensjon

Dagens pensjonskostnader øker raskere enn inntektene til staten. Det gjør at vår generasjon vil få mindre penger å rutte med.

Vi lever stadig lengre. En person født ved årtusenskiftet kan i dag forvente å bli over 90 år gammel. Det innebærer samtidig at de yrkesaktive i 2060 vil forsørge dobbelt så mange pensjonister som i dag. Når befolkningen blir eldre, og eldre lever stadig lenger, så må arbeidslivet tilpasses. 

En aldrende befolkning betyr også økte pensjonskostnader. Folketrygdens utgifter til alderspensjon er i 2020 på 244,3 milliarder kroner, og vil øke i takt med at pensjonister blir flere og lever lenger. For å bøte på den enorme kostnadsøkningen en aldrende befolkning vil føre til, vil Unge Høyre gjennomføre en ny pensjonsreform i offentlig sektor. Reformen vil blant annet innebære å inflasjonsjustere pensjoner, avskaffe AFP-ordningen og fjerne særaldersgrenser.

Unge Høyre vil:

  • Arbeide for å begrense områdene der avtalefestet pensjon inngår i tariffavtalen. 
  • Fjerne særaldersgrenser. 
  • Inflasjonsjustere pensjoner i Folketrygden. 
  • Øke avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister til 2015-nivå. 
  • At levealdersjusteringen skal skje i tråd med forventet levealder. 
  • At pensjonsalder justeres etter forventet levealder. 
  • Fjerne det statlige bidraget til avtalefestet pensjon (AFP). 
  • Gjennomføre en offentlig pensjonsreform som samordner offentlig og privat pensjon.