Pensjon

Unge Høyre mener pensjonskostnadene må reduseres slik at generasjonsprinsippet videreføres.

Dette er problemet

Dagens pensjonskostnader øker raskere enn inntektene til staten. Det gjør at vår generasjon vil få mindre penger å rutte med.

Vi lever stadig lengre. En person født ved årtusenskiftet kan i dag forvente å bli over 90 år gammel. Det innebærer samtidig at de yrkesaktive i 2060 vil forsørge dobbelt så mange pensjonister som i dag. Når befolkningen blir eldre, og eldre lever stadig lenger, så må arbeidslivet tilpasses. 

En aldrende befolkning betyr også økte pensjonskostnader. Folketrygdens utgifter til alderspensjon er i 2020 på 244,3 milliarder kroner, og vil øke i takt med at pensjonister blir flere og lever lenger. For å bøte på den enorme kostnadsøkningen en aldrende befolkning vil føre til, vil Unge Høyre gjennomføre en ny pensjonsreform i offentlig sektor. Reformen vil blant annet innebære å inflasjonsjustere pensjoner, avskaffe AFP-ordningen og fjerne særaldersgrenser.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Arbeide for å begrense områdene der avtalefestet pensjon inngår i tariffavtalen. 
  • Fjerne særaldersgrenser. 
  • Inflasjonsjustere pensjoner i Folketrygden. 
  • Øke avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister til 2015-nivå. 
  • At levealdersjusteringen skal skje i tråd med forventet levealder. 
  • At pensjonsalder justeres etter forventet levealder. 
  • Fjerne det statlige bidraget til avtalefestet pensjon (AFP). 
  • Gjennomføre en offentlig pensjonsreform som samordner offentlig og privat pensjon.