Dissensduell – eksamen på ungdomsskolen

På landsmøtet 17.-19. juni skal det behandles et nytt justisprogram og et nytt skoleprogram. En av dissensene i skoleprogrammet handler om eksamensordningen på ungdomsskolen. Anders Tørresen representerer mindretallet i komiteen, mens Nicolai Østeby er enig med flertallet.

Mindretall:

Anders Tørresen, medlem i skolekomiteen.

Eksamen bør bestå som vurdering på ungdomsskolen

På ungdomsskolen i dag går alle elever opp til én muntlig og én skriftlig eksamen, og avgjøres det ved trekk hvilket fag man skal opp i. Eksamen er en god ordning for å vurdere elever anonymt og eksternt, men det er allikevel grunner til at man ikke burde øke antallet eksamener på ungdomsskolen sammenliknet med i dag.

Mange elever på ungdomstrinnet kan kjenne på stress og press i møte med sluttvurderinger, spesielt i en ung alder. Med flere skriftlige eksamener vil fokuset i for stor grad bli dreid bort fra læring og over til vurdering. Å bruke mer tid på å pugge til eksamener fremfor å lære seg kompetansemålene skikkelig, er en dårlig prioritering.

På ungdomstrinnet i dag er det allerede et omfattende pensum. Flere eksamener på ungdomstrinnet vil gi mindre fleksibilitet til lærere, frata viktig undervisningstid og påføre mer stress for elever og lærere.

Allerede i dag får ungdomsskoleelever god eksamenstrening i forkant av videregående gjennom lokale tentamener. Der er vurderingsformen akkurat som på eksamen, men teller med i en helhetsvurdering ved standpunkt i stedet for å være en selvstendig karakter på vitnemålet. På den måten kan elevers prestasjon gjennom hele skoleåret vektlegges ved fastsettelse av karakter, og skolene kan ha mer fleksibilitet i opplæringen. Det viser at det er mulig å forberede elever til eksamensformatet på videregående og i høyere utdanning uten å innføre flere obligatoriske eksamener på ungdomstrinnet.

Det er viktig at eksamen består som vurderingsform på ungdomsskolen. Det er vanskelig å finne en eksamensordning som er perfekt, men det skal ikke være et mål i seg selv at 10. klassinger skal ha flest mulig eksamener.

Av: Anders Tørresen

Flertall:

Nicolai Østeby, medlem i skolekomiteen.

Mer rettferdig eksamensordning på ungdomsskolen!

I dag trekkes du opp til 2 tilfeldig trukne eksamener på 10. trinn: én skriftlig og én muntlig. For å gjøre ordningen både mer rettferdig og forutsigbar, ønsker flertallet å endre eksamensordningen slik at alle skal ha eksamen i norsk hovedmål, engelsk og matte.

Eksamen er den eneste muligheten norske elever har til å vise hva de kan uten at trynefaktor skal spille inn. Det er med andre ord den mest rettferdige vurderingsformen vi har, og resultatene viser også at det reduserer resultatforskjellene mellom gutter og jenter i skolen. Det som derimot kan være urettferdig med eksamen, er at elever med like fagkombinasjoner trekkes opp i vidt forskjellige fag. Noen har eksamen i norsk, noen i samfunnsfag, noen i språk, og noen i kroppsøving. Derfor vil vi endre ordningen slik at alle kommer opp i de tre grunnleggende fagene i skolen.

Etter 2 år med pandemi har vi sett konsekvensene av at ungdomsskoleelever begynner på videregående utdanning uten noe eksamenserfaring. Ikke bare har det gjort inntakene mer urettferdige, men det har også gjort det vanskeligere å forberede elever til senere eksamener eller eventuell høyere utdanning.

For Unge Høyre er eksamen en viktig del av undervisningen på skolen, men vi skal ikke legge skjul på at det er flere utfordringer med trekkordningen. Derfor bør vi gjøre ordningen mer rettferdig allerede fra ungdomsskolen!

Av: Nicolai Østeby