En human narkotikapolitikk

For å få en mer human narkotikapolitikk ønsker Unge Høyre å styrke behandlingstilbudet, stoppe nedleggingen av private tilbud og innføre sprøyterom i alle store byer.

Antall narkotikadødsfall var rekordhøye i år 2000 og 2001 med henholdsvis 374 og 405 omkomne.
I år 2009 og 2010 var antallet redusert til henholdsvis 285 og 245. Men det er fortsatt 245 for
mange. Derfor trenger vi å trappe opp kampen mot narkotikamisbruk.

I dag står 4300 rusavhengige i kø for å få et behandlingstilbud enten rusfritt eller med
substitusjonsbehandling. Dette er rusmisbrukere som er motiverte til å slutte og til å få et nytt liv,
men som ikke får det tilbudet de trenger. Dagens regjering har lagt frem en rusmelding som ikke
en gang nevner styrking av behandlingstilbudet, samtidig som de stadig legger ned flere
rusklinikker. Unge Høyre mener at det viktigste samfunnet kan gjøre for de rusavhengige er å stille
opp den dagen de vil ha hjelp. Derfor må behandlingstilbudet utvides heller enn å strammes inn.
Flere klinikker vil gi en bredere variasjon i behandlingen, større kompetanse på området og sist
men ikke minst flere plasser til de som trenger det.

Likevel kommer vi ikke unna at det finnes rusavhengige som ikke ønsker hjelp. Det betyr ikke at vi
skal gi opp at de noen gang blir rusfrie, men at vi tvert i mot skal være klare til å ta imot dem når
de blir det. I mellomtiden er det viktig å sørge for at de får et sted å bo og et aktivitetstilbud å gå
til slik at hverdagen til slutt kan være et sted man ønsker å komme tilbake til.

Unge Høyre vil:

  • Styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet økonomisk slik at flere kan få muligheten til å bli rusfri
  • Stoppe nedleggingen av rusklinikker som har gode resultater
  • Sikre private aktører like muligheter som det offentlige til å drive med avrusning og rehabilitering.
  • Sikre gode kommunale boliger og aktivitetstilbud til rusmisbrukere
  • Inkludere overgang til arbeidslivet i rehabiliteringstilbudet
  • La helsepersonell benytte de programmer som viser best resultater for rusmisbrukere

Totalt sett er ordningen med heroinassistert behandling for kostbar sammenlignet med resultatene
den gir, og vi ønsker derfor å prioritere å styrke andre deler av rusomsorgen.

Unge Høyre vil:

  • Prioritere andre løsninger i rusomsorgen enn heroinassistert rehabilitering

En av de sentrale årsakene til at Norge har blant de høyeste tallene for overdosedødsfall per
innbygger i Europa er utstrakt injisering av heroin med sprøyter fremfor inhalering av stoffet ved
røyking. Dette henger igjen sammen med høy heroinpris. Bruk av sprøyter øker også faren for
smitte av sykdommer som HIV/Aids, Hepatittsykdommer og andre blodsykdommer. Men når
majoriteten av brukerne setter sprøyter er det fornuftig å motivere til bruk av rent utstyr gjennom
offentlig finansierte sprøyterom hvor profesjonelle helsearbeidere kan assistere.

Innretningen av sprøyterom bør endres til å bli brukersteder der ansatte jobber for å benytte
kontakt mellom brukerne. Brukerstedene bør ha tett samarbeid med lavterskel helsetiltak, og
sørge for at det er tilgang til sikkert brukerutstyr. Brukerne bør kunne røyke heroin som et
alternativ til å sette sprøyter. Målet må være å forebygge infeksjoner og helseskader og motivere
brukerne til å starte i behandling.

Unge Høyre vil:

  • Innføre sprøyterom i alle store byer

Et omdiskutert spørsmål i narkotikadebatten er hvorvidt man skal legalisere cannabis. Dette går
Unge Høyre i mot. Ruspolitikk handler om å balansere enkeltmenneskets frihet opp mot
samfunnshensyn. Tilgang på og fornuftig konsum av ulike rusmidler kjennetegner frie og
vellykkede samfunn, mens tilgang på og misbruk av rusmidler kjennertegner også undertrykkende
og mislykkede samfunn. Studier skiller mellom ungdom på skråplanet og normalungdom når man
ser på effekten på bruk av cannabis og overgang til tyngre stoffer. Et flertall av ungdom på
skråplanet går over til å prøve amfetamin og tyngre rusmidler, mens kun få normalungdommer går
samme vei. Norge er et samfunn hvor respekten for myndigheter og lover er større enn de fleste
andre land, og en legalisering av cannabis vil sannsynligvis føre til økt forbruk, og dermed
eksponere flere brukere mot et stoff som leder til misbruk av tyngre rusmidler.

Unge Høyre vil:

  • Opprettholde forbudet mot cannabis