En bedre hverdag for ungdom

For å ha en offensiv ungdomspolitikk ønsker Unge Høyre å innføre en myndighetsalder, bekjempe mobbing og satse på psykisk helse.

 

Unge Høyre vil ha en offensiv ungdomspolitikk. Ungdom er på vei fra en situasjon som barn hvor både foreldrene og samfunnet tar et utstrakt ansvar og over i en rolle som voksen samfunnsborger. Det er viktig at ungdom har rettigheter til å prøve seg i samfunnet samtidig som man har et sikkerhetsnett som er sterkt og kan hjelpe og veilede.

Ungdomstiden er først og fremst en periode med store muligheter for opplevelser og personlig utvikling, men det er også en periode hvor mange møter på utfordringer og problemer.

Samtidig spriker løsningene på disse problemene nettopp fordi ungdom befinner seg i et skjæringspunkt mellom barn og voksen, og ofte avfeies psykiske problemer med at det er en fase eller en del av puberteten.

En myndighetsalder

I Norge er myndighetsalderen 18 år, men lovverket er tvetydig på når man er voksen. På den ene siden kan man ved fylte 18 år drikke alkohol, ta sertifikat, stemme ved valg samt at utbetaling av barnetrygden til foreldrene faller bort. På den andre siden har man ikke tilgang til kjøpe sprit før man er 20 år. Unge Høyre mener det er meningløst at en person skal kunne sendes i krig men ikke kunne kjøpe sprit på polet.

Unge Høyre ønsker derfor:

 • At myndighet oppnås 1. januar det året man fyller 18 år.
 • Senke aldersgrensen på sprit fra 20 til 18 år.

Selv om myndighetsalderen er 18 år må ungdom kunne holdes ansvarlig for sine handlinger. Mange unge opplever vold, ran og overfall fra jevnaldere. Unge Høyre mener derfor man må kunne straffes for sine kriminelle handlinger fra man er 14 år, først og fremst for å sikre tryggheten til de som utsettes for denne typen kriminalitet.

Unge Høyre mener derfor:

 • Den kriminelle lavalder senkes til 14 år.
 • Det skal være et klart skille mellom unge lovbrytere og voksne dersom fengselsstraff skal sones.
 • Hensikten med soningen skal være avrusning, utdanning og/eller rehabilitering for å stoppe en fremtidig kriminell løpebane. Unge lovbrytere skal ha en individuell oppfølgingsplan.

Psykisk og fysisk helse

Unge Høyre mener det er viktig å bekjempe den økende grad av psykiske lidelser blant ungdom, og at dette må gjøres gjennom direkte oppfølging av hver enkelte som rammes. Et eksempel på dette behovet ser vi dessverre på selvmordsstatistikk og depresjonsstatistikk hvor ungdomsgruppen er overrepresentert. Den vanligste dødsårsaken blant unge gutter er i dag selvmord.

Et svært vellykket tiltak som har fungert mot dette er ”Tidlig intervensjon mot psykose” (TIPS). TIPS handler om å korte ned perioden fra symptomer viser seg til personen får et behandlingstilbud. TIPS er et ”oppdagelsesteam” bestående av fagpersonell. Teamet har som oppgave å innen 24 timer fra de får beskjed om en person med psykiske problemer møte pasienten for en vurdering. I Stavanger har TIPS ført til at den gjennomsnittlige ventetiden for behandling sunket fra 114 uker (over to år), til 25 uker.

Unge Høyre mener dette er et eksempel til etterfølgelse. Det er viktig at ungdommer får individuell støtte og oppfølging når de trenger det.

Unge Høyre vil derfor:

 • Arbeide for at kommunene oppretter lavterskeltilbud for ungdom med psykiske problemer basert på arbeidsmetodene i TIPS.
 • Arbeide for at det er et godt og tilgjengelig helsetilbud rettet mot ungdom hvor man kan søke råd og veiledning.
 • Styrke helsesøsterordningen i grunnskolen og videregående skole.
 • Styrke PP-tjenesten i skolen.
 • Sikre at det finnes kvalifiserte og uavhengige rådgivere i både grunnskolen og på videregående

Undersøkelser viser at den fysiske helsen blant norske ungdommer stadig blir dårligere. Dette kan føre til livsstilssykdommer som diabetes og hjerteproblemer for mange, og det varsles om en fedmeepidemi som er under oppseiling.

Unge Høyre mener dette er svært bekymringsfullt og ønsker å bruke skolen som arena for å bekjempe det økende helseproblemet blant ungdom i Norge. Det bør derfor satses i større grad på fysisk aktivitet i skolen samtidig som informasjon om ernæring må være en del av undervisningen og være lett tilgjengelig også utenfor klasserommet.

Unge Høyre vil derfor:

 • Doble timeantallet med kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring.
 • Kreve fagkompetanse hos kroppsøvingslærere på lik linje med andre lærere.
 • Ha økt fokus sunt kosthold i undervisningen i grunnskolen og videregående opplæring.
 • Ha bedre samarbeid mellom skolen og idrettslagene om fysisk aktivitet.

Toleranse og mangfold.

Ungdom i dag vokser opp i en stadig mer globalisert verden. Dette mener Unge Høyre er svært positivt fordi det gir unike muligheter i møte med andre kulturer og nasjonaliteter.

Samtidig viser undersøkelser at en stadig økende andel av ungdom stiller seg kritiske til utviklingen i samfunnet. Fire av ti ungdommer mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel mot vår nasjonale egenart viser en spørreundersøkelse utført av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Nesten dobbelt så mange ungdommer sa at de føler at den nasjonale egenarten er truet sammenlignet med 1999.

Unge Høyre mener dette er bekymringsfulle tall, og ønsker å sette et økt fokus på bekjempelse av fordommer og fremmedfrykt blant ungdom. Unge Høyre har tro på å møte fordommer med dialog og informasjon. Skolen må øke satsingen på debatter i skolen der flere enn en side belyses. Samtidig skal skolen ha en klar brodd mot all form for mobbing og diskriminering. Rasisme og fremmedfrykt må i langt større grad bekjempes i det sivile samfunn.

Unge Høyre vil derfor:

 • Videreføre arbeidet med nulltoleranse mot mobbing i skolen
 • I en mobbesituasjon, alltid kreve at det er mobberen som må bytte skole og ikke offeret.
 • Ha en langt mer åpen dialog i skolen hvor fordelene og utfordringene rundt et flerkulturelt samfunnet belyses gjennom debatt og informasjon.
 • De frivillige organisasjonene og idrettslagene bør oppfordres til å sette bekjempelse av rasisme og fremmedfrykt på dagsorden.
 • La skolene få arrangere prosjektturer med hensikten å bygge bro mellom vestlige og ikke-vestlige kulturer.
 • At politiske og ideelle organisasjoner skal slippes til også på ungdomsskolene.