Vår politikk

A - Å

A

 • Abort
  Unge Høyre mener dagens abortlov fungerer, og ønsker derfor ikke endre på kriteriene for senabort som ligger i dagens lov. Les mer
 • Anonym retting av prøver
  For at alle elever skal få en rettferdig karakterer vil Unge Høyre innføre anonym retting av prøver i skolen.

  Les mer
 • Arbeid
  Noe av det viktigste i samfunnet er at folk er i jobb. For den enkelte betyr det inntektsbringende arbied, muligheter og selvstendighet, mens det for samfunnet betyr verdiskapning og skatteinntekter. Les mer
 • Arbeidsinnvandring
  Unge Høyre er positive til arbeidsinnvandring fordi vi trenger arbeidskraft og fordi det sikrer Norge økonomisk vekst. Les mer
 • Arveavgift
  Barn skal ikke måtte selge det de arver når foreldrene deres dør for å betale arveavgift til staten. Derfor er Unge Høyre mot å innføre en arveavgift. Les mer
 • Arveavgiften
  Barn skal ikke måtte selge det de arver når foreldrene deres dør, derfor ønsker Unge Høyre å fjerne arveavgiften. Les mer
 • Avgifter
  Skatter og avgifter bør holdes så lave som nødvendig. Les mer

B

D

 • Demokrati
  For Unge Høyre handler demokrati om at flertallet bestemmer, men at mindretallet har noen grunnleggende rettigheter flertallet aldri kan ta fra dem. Les mer

E

 • Eggdonasjon
  Unge Høyre er for at kvinner skal få mulighet til å benytte seg av eggdonasjon i Norge.
  Les mer
 • Elektronisk overvåkning
  Frihet for overvåkning er en helt nødvendig rettighet i et fritt samfunn, derfor er Unge Høyre sterkt kritisk til elektronisk overvåkning.
  Les mer
 • EØS
  Norsk økonomi har høstet stor gevinst av EØS-avtalen, men avtalen gir oss et demokratisk underskudd og derfor er EU-medlemskap eneste alternativ. Les mer
 • EU
  Unge Høyre er for mer europeisk samarbeid og et norsk EU-medlemskap, men kun etter en folkeavstemning.
  Les mer

F

 • FN
  FN gjør mye viktig og livreddende arbeid rundt om i verden, og dette bør fortsette og styrkes.
  Les mer
 • Formuesskatten
  Formuesskatten er en særnorsk skatt som ikke treffer det den er mest til å treffe Les mer
 • Fornybar energi
  For å løse klimaproblemene må vi satse mer på fornybar teknologi slik at vi kan leve miljøvennlig og ha økonomisk vekst.
  Les mer
 • Frihandel
  Frihandel har vist seg å være det helt klart mest effektive virkemiddelet for å bekjempe fattigdom. Derfor jobber Unge Høyre for mer frihandel.
  Les mer
 • Friskoler
  Ingen elever er like, og alle har forskjellige behov. Vi forskjellige skoler, og staten bør applaudere at en friskole gir et godt tilbud til elevene.
  Les mer
 • Fritt skolevalg
  Unge Høyre mener at elevene selv bør bestemme hvilken skole de ønsker å gå på, og ikke postnummeret man har.
  Les mer
 • Fylkeskommunen
  Fylkeskommunen er et overflødig og byråkratisk forvaltningsnivå som bør avvikles.
  Les mer

G

 • Gen- og bioteknologi
  For Unge Høyre står prinsippet om at et menneske aldri skal brukes utelukkende som et middel for forskningen helt sentralt i gen- og bioteknologispørsmål
  Les mer
 • Generell bevæpning av politiet
  Politiets oppgave er å beskytte innbyggerne, og trenger da alle de nødvendige virkemidlene til for å gjøre det.
  Les mer
 • Grønt skattesystem
  For å løse klimaproblemene mener Unge Høyre at vi må gjøre det billigere å handle miljøvennlig og dyrere å forurense.
  Les mer

H

 • Helse
  Når Norge er på sitt beste får alle den behandlingen de har behov for. Les mer

I

 • Identitetsløse asylsøkere
  Unge Høyre mener det skal lønne seg å samarbeide når man søker asyl i Norge, og er kritiske til identitetsløse asylsøkere.
  Les mer
 • Ideologi
  Unge Høyres ideologi er liberalkonservatisme. Det vil si at vi kombinerer et optimistisk tro på mennesket og dets valgfrihet med nøysomhet og ansvarlighet.
  Les mer
 • Innvandring
  Unge Høyre vil ha en liberal politikk på arbeidsinnvandring, og en streng integrerings- og asylpolitikk.
  Les mer
 • Integrering
  Det er viktig å stille krav til den enkelte innvandrer og til det norske samfunnet for å sikre en bedre integrering i Norge.
  Les mer

J

K

L

 • Lærere
  Læreren er den viktigste enkeltfaktoren i skolen. Et Norge på sitt beste er når læreren gir elevene oppmerksomheten de trenger og individuelt tilpasset opplæring. Les mer
 • Lærervurdering
  Alle elever fortjener å ha muligheten til å si fra når læreren ikke er god nok.
  Les mer
 • Lærlinger
  For at det kan skapes flere lærlingplasser ønsker Unge Høyre å øke lærlingstilskuddet og fjerne lærlingskatten.
  Les mer
 • Landbruk
  For å få et mer effektivt og moderne landbruk vil Unge Høyre avvikle en rekke reguleringer og kutte i subsidiene.
  Les mer
 • Lekser
  Unge Høyre mener lekser gir læringsutbytte og er nødvendig, men at de trenger å bli mer målrettede.
  Les mer
 • Likestilling
  Likestilling handler om at alle skal behandles likt uansett hvem og hva man er.
  Les mer
 • Lofoten og Vesterålen
  Unge Høyre er tilhenger av en konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen, og oljeboring dersom konsekvensutredning gir grønt lys for det.
  Les mer
 • Lokaldemokrati
  Maktspredning og lokalt selvstyre er nødvendig i et demokrati. For å få mer lokalt selvstyre mener Unge Høyre at vi trenger færre og større kommuner.
  Les mer

M

 • Menneskerettigheter
  Retten til liv, eiendomsrett, ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet, retten til en rettferdig rettssak, frihet fra forfølgelse og undertrykking er rettigheter som er universelle for alle Les mer
 • Miljø
  For å møte miljøutfordringene vil Unge Høyre satse på teknologi og fornybar energi.
  Les mer
 • Mobbing
  Ingen elever i skolen skal bli mobbet, og det er alltid mobberen som skal bytte skole.
  Les mer
 • Monarkiet
  Monarkiet har i dag en enorm oppslutning i folket og nyter stor legitimiet, og er en viktig institusjon i Norge.
  Les mer
 • Monopol
  Et monopol gjør at markedet ikke fungerer optimalt og det produseres for lite av varen. Derfor er Unge Høyre motstandere av monopoler.
  Les mer

N

 • Narkotika
  Alle har rett til å bestemme over eget liv, og den retten opphører ikke selv om du tar noen dårlige valg - så lenge du ikke skader andre. Les mer
 • Nivåvalg i skolen
  For Unge Høyre er nivåvalg en naturlig del av tilpasset undervisning. Les mer
 • NRK-lisensen
  Lisensordningen i NRK strider mot prinsippet om at varer og tjenester ikke skal kunne påtvinges noen mot deres vilje, og Unge Høyre mener NRK bør behandles på samme måte som andre mediekonsern. Les mer

P

 • Personvern
  Enkeltmennesket har krav på beskyttelse av sitt privatliv. Utbredelse av ny teknolog innebærer at det blir stadig lettere å krenke den private sfæren. Les mer
 • Psykisk helse
  Unge Høyre mener det er viktig å bekjempe den økende grad av psykiske lidelser blant ungdom, og at dette må gjøres gjennom direkte oppfølging av hver enkelte som rammes.

  Les mer

R

 • Rovdyr
  Rovdyrbestandene i Norge ligger på et relativt lavt nivå, men kan likevel være en trussel mot dyr på utmarksbeite. Les mer

S

 • Samferdsel
  Norsk samferdsel er utrolig viktig for utvikling av norsk næringsliv, og ikke minst for tryggheten til innbyggerne Les mer
 • Skatt
  Unge Høyre vil gjøre skattebyrden mindre for folk med lave og vanlige lønninger, og vi vil også fjerne formueskatten og arveavgiften.
  Les mer
 • Skjenketider
  Unge Høyre har som prinsipp at vi skal gi alle friheten til å gjøre hva de vil så lenge de ikke skader andre. Les mer
 • Skole
  Unge Høyre vil ha en skole som gir muligheter til alle. Vi mener at skolens fremste formål er å lære oss nysgjerrighet, grunnleggende ferdigheter og evnen til å lære nye ferdigheter. Les mer
 • Studiefinansiering
 • Subsidier

T

U

 • Ungt Entreprenørskap
  Flere og flere unge har nå som fag å lage egen bedrift. Les mer
 • Utenforskap
  Selv om Norge har lav arbeidsledighet står nesten 800.000 i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Les mer
 • Utenriks
  Unge Høyre tror verden går i riktig retning. Vi tror på en bedre fremtid og vi tror på enkeltmenneskets evne til å skape den i fellesskap med andre. Frie mennesker som får muligheten til å utfolde seg Les mer

V

 • Valgfritt sidemål
  1 av 5 går ut av den norske skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Derfor mener Unge Høyre elevene skal bruke mer tid på å lære et språk skikkelig, i stedet for to nesten like språk dårlig. Les mer
 • Velferdsstaten
  Velferdsstaten er opprettet av folket for å tjene hele folket. Grunnprinsippet for all offentlig aktivitet må være å sikre innbyggernes liv, frihet og selvhjulpenhet, og sikre muligheten til aktivitet Les mer
 • Verneplikt
  Verneplikten er en sentral del av det norske forsvaret. Les mer

Y

 • Yrkesfag
  Norge kommer til å mangle mer enn 90 000 fagarbeidere innen 2035, og det er avgjørende at flere velger yrkesfag hvis Norge skal sikre arbeidsplasser i fremtiden. Les mer
 • Ytringsfrihet