Oslo Unge Høyres Representantskap avholdes torsdag 14. desember klokken 18:00 på Høyres Hus i Oslo. 

Valgfritt sidemål

Fra: Vestre Aker Unge Høyre v/ Kristine Meek Stokke

I følge Udir ligger snittet i hovedmål i videregående skole etter eksamen på 3,5.. Med tanke på at dette er morsmålet man har hatt siden 1.klasse, er dette alt for lavt, og burde bli sett på som et alvorlig problem. En av grunnene kan være manglende hovedmålsopplæring, hvor tiden brukes til å fokusere på et sidemål istedenfor hovedmålet. Unge høyre vil innføre sidemål som valgfritt til eksamen, men som obligatorisk undervisning for alle elever.

Sidemålsopplæring med eksamen er obligatorisk på både videregående og ungdomsskolen. Dette er en unødvendighet som kun trekker elevenes snitt ned, gjør det vanskeligere i norsk faget generelt, og fører til dårlig selvtillit hos elevene. Når snittet ved hovedmålseksamen er såpass lavt, mener Unge Høyre at det er viktigere at dette læres godt, enn å ha et tilleggs fag med en karakter som har like mye å si som hovedmålskarakteren.

Vi mener at det er viktigere at man går inn i arbeidslivet med trygg kunnskap, både skriftlig og muntlig, på sitt eget hovedmål, enn å kunne to like dårlige. Samtidig skal det være lønnsomt å velge sidemål, med for eksempel ekstra studiepoeng, eller istedenfor et valgfag. Det kan eventuelt stilles krav til sidemål i de yrkene hvor dette er nødvendig, noe som er svært få.

Valgfrihet i skolen skal alltid være viktig for Unge Høyre. Elevenes valgfrihet bør derfor økes ved at det innføres valgfritt sidemål som kan bidra til motivasjon og en enklere skolehverdag.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Gjøre sidemålseksamen/vurderinger valgfritt ved ungdoms- og videregående skole, men fortsette med obligatorisk undervisning
 • Innføre goder ved valg av sidemål, som fks. ekstra studiepoeng, eller som et alternativ til valgfag
 • Eventuelt gjøre nynorsk til en del av den helhetlige skriftlige norskkarakteren
 • Styrke hovedmålsopplæringen

 

Valgfritt 2.fremmedspråk i videregående skole

Fra: Vestre Aker Unge Høyre v/ Kristine Meek Stokke

I videregående skole idag på de studieforberedende linjene SSØ og Realfag, kreves det at elever har et 2. fremmedspråk. Disse inkluderer spansk, fransk og tysk, med unntak av de som tar eksamen i morsmål eller sidespråkene russisk, latin, gresk og lignende. Unge Høyre mener at utvikling av språk og kultur er viktig i en stadig globaliserende verden, men at det ikke skal gå på bekostning av norsk og engelsk som er de viktigste språkene i vårt samfunn.

På ungdomsskolen tilbys det fordypning i norsk eller engelsk for de som ønsker dette istedenfor et fremmedspråk nummer 2. Når de så begynner på videregående skole på en studiespesialiserende linje, blir det å ha et nytt språk obligatorisk og man ender opp med å ha både nivå 1 og 2 på to år. Dette er en vanskelig tilpasning for de som i utgangspunktet er svake i språkfag og som ikke har hatt noe annet enn norsk og engelsk.

Oslo Unge Høyre mener det er viktigere at elever går ut i arbeidsmarkedet med trygge og gode kunnskaper om det som blir våre viktigste språk; norsk og engelsk, enn å kunne dårlig, skriftlig norsk, halvveis engelsk og å kunne bestille en is på spansk. Vi mener at denne saken er viktig og burde bli tatt alvorlig ettersom hele 1/6 av norske elever ikke er tilfredsstillende gode nok i skriftlig og muntlig norsk og engelsk etter videregående opplæring. Unge Høyre mener også da at det er viktig med tidlig innsats allerede i barneskolen, og vil innføre et andre fremmedspråk allerede fra 5.klasse på bakgrunn av at det er lettere å lære språk jo yngre man er. Dette gjelder selvfølgelig ikke de som allerede er svake i språkfag.

Valgfrihet og tilpasning i skolen mener Unge Høyre er nøkkelen til å forhindre frafall og holde motivasjonen til elevene oppe. Det er ikke noe morsomt å føle at man blir hengende etter i flere fag bare fordi man sliter med å lese. Det er viktig at alle blir sett og at undervisningen tilpasses deretter, samtidig som det skal være lov å lykkes og la elever med sterkere språkegenskaper få gå fortere frem.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Øke den generelle valgfriheten i norsk skole
 • Tilby fordypning i norsk og engelsk ved videregående skole
 • Styrke den generelle opplæringen i språkfag i både grunnskole og videregående skole
 • Innføre fremmedspråkene spansk, fransk og tysk allerede fra 5.klasse
 • Ha obligatorisk undervisning i nevnte fremmedspråk fra 5.klasse med unntak av elever med lese- og skrivevansker

 

Fritidsklubb i Vestre Aker

Fra: Hannah Higraff

Fritidsklubber er et viktig moment i mange ungdommers hverdag; det er et sted de kan få fysisk, psykisk og sosial stimulering. Fritidsklubber er en del av det forebyggende arbeidet vi kan gjøre mot ungdomskriminalitet og i følge barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne hindrer fritidsklubber radikalisering.

I Oslo er Vestre Aker den eneste bydelen som ikke har en fritidsklubb. Dette er ekstra graverende fordi i følge befolkningsstatistikken (1.1.2016) er Vestre Aker den bydelen med flest barn og unge mellom 6 og 17 år. Statistikken for 2017 viser at det er 7 424 barn og unge fra 6-17 år i Vestre Aker. Det er 7 424 barn og unge uten noen fritidsklubb.

En annen vesentlig grunn til at en fritidsklubb er noe vi trenger er at de økonomiske forskjellene i bydelen er store. Flere unge i Vestre Aker kommer fra ressurssterke familier som har råd til å betale utgiftene det koster for fritidsaktiviteter. Men det er også en stor andel mennesker i Vestre Aker som sliter med økonomien og derfor ikke kan sende barna sine på ulike aktiviteter. Barna vil da få mindre fysisk og sosial stimulering enn de barna som har ressurssterke foreldre som kan betale for deres aktiviteter. Men en fritidsklubb kan gi alle barn og unge et gratis tilbud til ulike aktiviteter og eventer som vil minske forskjellene i bydelen.

Alkohol- og rusbruk er et stadig større problem i bydel Vestre Aker. Dette er en utfordring for mange ungdommer i Oslo vest, og på en fritidsklubb vil de unge bli møtt av ansvarlige voksne med kompetanse og erfaring som kan hjelpe de unge med eventuelle rus- og alkoholproblemer. Fritidsklubber er en lavterskel rusfri arena og derfor er det viktig å få opprettet en i Vestre Aker også.

En fritidsklubb er et sentralt midtpunkt der unge kan møtes og bli kjent på tvers av kultur, religion, bakgrunn osv. Tidlig integrering og forståelse på tvers av ulikheter er viktig for unge og vil bidra til mer erfarne og dyktigere samfunnsborger.  Dette er noe en fritidsklubb vil kunne bidra til, og det vil også gi de unge en sjanse til å bli kjent med enkeltpersoner eller grupper de ellers ikke ville blitt kjent med. Kort sagt vil en fritidsklubb blande unge på tvers av grupper og dette er noe Vestre Aker også bør få muligheten til.

Unge Høyre er for en fritidsklubb i Vestre Aker og vil gi ungdommene i Vestre Aker muligheten til sosial, fysisk og psykisk stimulering. Vi i Unge Høyre ønsker et fritidstilbud som kan være et lyspunkt i de unges hverdag og som kan bidra til å minske alkohol- og rusbruk i bydelen. Fritidstilbudet vil også bidra til å redusere effekten av de økonomiske forskjellene i Vestre Aker, og blande ungdommene på tvers av ulike samfunnsgrupper.

Unge Høyre vil:

 • Øremerke midler til en fritidsklubb på Hovseter.
 • Skape en fungerende fritidsklubb for de unge med fokus på psykisk helse, forebygging av alkohol- og rusbruk, fysisk aktivitet og inkluderende sosiale eventer.

 

Få kontroll over bitcoins i Norge

Fra: Sondre Elstad

Mange har i løpet av de siste årene fattet interesse for digitale valutaer (eller såkalte kryptovalutaer), og da især bitcoins. Prisstigningen har vært helt formidabel! Natt til onsdag 06. desember 2017 så passerte prisen på én bitcoin 100 000 kr, og prisen har økt med rundt 25 % bare i løpet av den første uken i desember. Det er ingen tvil om at bitcoin dermed er et spennende investeringsobjekt. Men Oslo Unge Høyre mener det er på tide å ha en seriøs diskusjon om hvordan vi skal forholde oss til denne valutaen.

Kina og Sør-Korea har valgt å forby bitcoins. Vi i Oslo Unge Høyre mener at dette er litt for drastisk. Vi ønsker ikke å forby bitcoins, men vi ønsker mer kontroll. Utfordringen med digitale valutaer som ikke er håndhevet av sentralbankene (som for eksempel bitcoins) er at de som kjøper bitcoins er anonyme. Det er få eller ingen kontrollmekanismer for å ansvarliggjøre de som kjøper slik digital valuta, og det er så å si umulig å spore kjøperne. Dermed er det vanskelig å si hva bitcoins brukes til. Mange er bekymret over at det kan brukes til korrupsjon eller til skatteunndragelse. En annen stor utfordring følger av at sentralbankene har liten kontroll og at svingningene i prisene er så store – det truer den finansielle stabiliteten. Dette kan igjen ha konsekvenser for resten av økonomien.

På den annen side så er det ingen tvil om at digitale valutaer og teknologien disse bygger på, blokkjedeteknologi, kan ha positiv effekt på den økonomiske utviklingen. I en rapport fra Bank of England kommer det frem at dersom sentralbanker trykker 30 % av bruttonasjonalproduktet (BNP) i digital valuta, så kan det heve BNP med 3% på permanent basis. Dette skyldes bl. a. lavere transaksjonskostnader. Det er også mye billigere å trykke opp digital enn sedler og mynter. Derfor mener Oslo Unge Høyre at vi trenger reguleringer, men at vi vil ha noe forbud.

Oslo Unge Høyre mener at det er viktig å respektere at Norges Bank har sitt mandat og vil som sådan ikke legge seg opp i hvorvidt Norges Bank skal utstede sin egen digitale valuta. Samtidig er det en forskjell på valutaen som Norges Bank utsteder og bitcoin. I og med at bitcoin ikke reguleres av sentralbanken, så er det et politisk spørsmål som krever politiske svar.

Vi ønsker oss reguleringer som tvinger utstedere og kjøpere til å registrere seg. Dette er på linje med den reguleringen som Storbritannia og EU har innført. Dette vil fjerne den problematiske anonymiteten som har vært forbundet med kryptovalutaer, og vil gjøre det vanskeligere å bruke slike til kriminelle handlinger.  Rent konkret kan dette gjøres ved å innføre en lisens til å forhandle med bitcoins i Norge. Ved å lisensiere utstederne blir det også enklere å registrere kjøperne. Dette er mer effektivt enn å gå til handling mot kjøperne direkte.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Ikke forby bitcoins, men innføre reguleringer som gjør det enklere å kontrollere transaksjonene ved å fjerne anonymiteten til kjøperne
 • Ikke legge føringer for Norges Banks vurdering om å innføre sin egen digitale valuta

 

Nye veier skal ikke bomfinansieres

Fra: Nordstrand Unge Høyre

Bruk av bompenger for å finansiere veibygging og infrastrukturprosjekter har en lang tradisjon i Norge. Hovedformålet med bompengefinansiering er å få raskere utbygging av infrastruktur eller for å styrke kollektivtransporten. Regjeringen har i perioden 2013 til 2017 fjernet bomstasjoner på sju veistrekninger og fjernet gjelden på mange veiprosjekter.

Bompengefinansiering av veibygging er en usosial ordning. Innkreving av bom tar ikke høyde for inntekt til hver enkelt bilist, og rammer lavinntektsfamilier og barnefamilier hardt. Infrastrukturprosjekter de siste årene som er finansiert gjennom bom har gitt gode resultater, men fremover burde nye infrastrukturprosjekter finansieres gjennom Statsbudsjettet og ikke gjennom bomstasjoner.

Det er viktig at de som bruker veien også selvfølgelig betaler for den. Fortsatt er det samlede avgift og skattenivået for bilister allerede alt for høy, og det er viktigere at staten legger til rette for at bilparken skiftes ut til grønne og elektriske kjøretøy.

Oslo Unge Høyre vil:

 • kostnadene for alle nye veier som bygges skal gjøres gjennom Statsbudsjettet og ikke gjennom bomfinansiering
 • det skal ikke skal etableres flere nye bomstasjoner utover Oslopakke 3