Jernbane

Vi er nødt til å reise mer klimavennlig hvis vi skal klare å nå våre klimamål. Tog er et bra transportmiddel fordi det er komfortabelt og klimavennlig. Men for at det skal bli mer attraktivt å ta toget må vi bygge ut jernbanenettet, det må gå fortere og oftere. Vi må også bruke jernbanen mer til godstransport. Derfor vil Unge Høyre at det bygges ut flere godstogkorridorer samtidig som sporkapasiteten økes. Å ta tog må være et reelt alternativ til fly når du skal reise. Derfor vil Unge Høyre at vi skal ta i bruk lyntog mellom de største byene. Det vil redusere reisetiden og øke tilgjengeligheten av miljøvennlige reisealternativer. 

Unge Høyre vil: 

  • Stille krav om utslippsfri jernbane innen 2030. 
  • Prioritere utvidelsen av sporkapasitet i NTP, der sporkapasiteten er flaskehalser for gods-og persontrafikk på jernbanen. 
  • Prioritere nye godstogkorridorer i NTP, som kan føre til at en større andel av gods fraktes med jernbanen. 
  • I større grad prioritere godstrafikk foran persontrafikk på jernbanen. 
  • Legge til rette for lønnsom utbygging av lyntog mellom de største byene, for å redusere reisetid og øke tilgjengeligheten av miljøvennlige reisealternativer. 
  • Sikre at de nye regionene utvikler et godt kollektivsamarbeid i deres geografiske virkeområder. 
  • Støtte forskning på Hyperloop og utrede muligheten for Hyperloop-system. 
  • Erstatte diesel på jernbanen med elektrisitet eller hydrogen innen 2030.