Gutteløft i skolen


Kjønnsforskjeller i utdanningssystemet er en stor utfordring. Ifølge forskning fra Stoltenberg-utvalget scorer jenter marginalt bedre i både lesing, skriving og regning tidlig i skoleløpet, men forskjellene vokser seg større gjennom grunnskolen. Ved utgangen av 10. klasse scorer jenter gjennomsnittlig bedre i alle fag unntatt kroppsøving. Dette har betydning både for motivasjon underveis i skoleløpet, og hvilke muligheter man har for videre utdanning ved endt grunnskoleløp.

Unge Høyre mener alle bør ha de samme mulighetene til å gjøre det bra på skolen, uavhengig av kjønn. Det er viktig å sikre at tiltakene som iverksettes har som mål å forbedre guttenes skoleprestasjoner uten å senke jentenes resultater. Derfor vil vi blant annet øke bevisstheten på kjønnsforskjeller i skolen på lærer- og lektorutdanninger, og samtidig jobbe for å få flere mannlige lærere og helsesykepleiere. 

Unge Høyre vil:

  • Gi studenter på samtlige lærer- og lektorutdanninger obligatorisk undervisning med fokus på kjønnsforskjeller i utdanningssystemet.
  • Ha kortere undervisningsøkter på 1.-4. trinn, uten å redusere samlet undervisningstid.
  • Jobbe for flere mannlige lærere og helsesykepleiere.
  • Gjennomføre et prøveprosjekt med følgeforskning i grunnskolen og på videregående hvor karakterpoeng fra tekniske, matematiske og naturvitenskapelige fag vektes opp for å kompensere for overvekten av språkfag.
  • Ha mer praktisk undervisning i barneskolen.