Barnefattigdom


I dag vokser alt for mange barn opp i fattigdom. Det gir færre muligheter, mindre frihet og dårligere forutsetninger for å lykkes videre i livet. Derfor er kampen mot barnefattigdom, og for muligheter for alle, en av de viktigste politiske oppgavene for Unge Høyre. 

Unge Høyre mener at utdanning og arbeid er nøkkelen for å bekjempe fattigdom og gi alle barn gode muligheter for å lykkes videre i livet. Derfor vil vi alltid kjempe for en skole som ser hver enkelt elev og hjelper alle barn med å nå sine drømmer. Derfor vil vi fortsette å prioritere kunnskap i skolen, flinke lærere, bedre oppfølging og mer elevmedvirkning. En god skole betyr mest for dem som trenger det mest.

Unge Høyre vil: 

  • Behovsprøve barnetrygden 
  • Sikre tidlig innstas i skolen
  • Fremdeles ha gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier