Unge Høyre mener at kollektivtransport er sammen med gang- og sykkelveier løsningen på kø-, parkerings- og miljøproblemene i byene. Et godt kollektivtilbud forutsetter hyppige avganger, god kapasitet og sømløse overganger mellom ulike kollektivløsninger og andre transportformer. Kollektivtilbudet må være lett tilgjengelig og enkelt å bruke. Målet er å ha nullutslippskjøretøy i kollektivtransporten og at norske togstrekninger er utslippsfrie. Staten skal fortsatt ta ansvaret for å finansiere 50 prosent av kostnadene ved utbyggingen av kollektivtransport rundt de store byene. En større andel av godstransporten må tas på jernbane og det må bygges ut nye godstogkorridorer samtidig som sporkapasiteten økes.

Gå til politikk A-Å