Norge er en av verdens største eksportører av olje og gass som også er våre viktigste eksportvarer. Petroleumsnæringen sysselsetter titusenvis av mennesker over hele landet. En klok forvaltning har dannet grunnlaget for velferdssamfunnet vårt i dag. Raske endringer i petroleumspolitikken kan være skadelig for statens inntekter, sysselsettingen og velferdssamfunnet. I ytterste konsekvens skades evnen til å gjennomføre viktige klimatiltak og omstilling av norsk økonomi. Norsk gass har også bidratt til reduksjon av globale utslipp, gjennom erstatning av kullkraft. Gjennom skattesystemet har staten sikret viktige inntekter gjennom særskattesatsen på overskuddet fra petroleumsvirksomheten. Næringen har også en rekke økonomiske særordninger som leterefusjonsordningen, friinntekt, investeringsfradrag og avskrivningsregler. Dette legger til rette for økte investeringer i petroleum. Petroleumsproduksjonen er sektoren som bidrar mest til Norges utslipp av klimagasser. Utslippene fra forbruket av norsk olje og gass i utlandet kommer i tillegg og tilsvarer cirka 10 ganger Norges totale klimagassutslipp. Dette gjør Norge til verdens syvende største eksportør av klimagassutslipp. Norsk økonomi er sårbar for svingninger i prisen på petroleumsprodukter og på sikt vil etterspørselen etter olje og gass avta. Utvinning av petroleum kan medføre miljøskadelige utslipp som kan true dyre-, fugle- og planteliv, og skade økonomisk aktivitet i våre havområder.

Unge Høyre vil føre en ansvarlig og forutsigbar petroleumspolitikk som tar hensyn til klima, miljø og grønn omstilling, som sikrer velferdssamfunnets inntekter og sysselsettingen. Det er etterspørselen i markedet som avgjør hvor lenge det skal produseres petroleum på norsk sokkel og hvor raskt nedtrappingen skjer. Norsk petroleumsindustri skal fortsatt være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Det er også grunnlag for å stille strengere klima- og miljøkrav i utbyggingen og produksjonen av nye felt. Vilkårene for næringen må innrettes nøytralt, ved at investeringsprosjekter som er lønnsomme før skatt, også vil være det etter skatt. Dette sikrer inntekter til fellesskapet og at selskapene ønsker å gjennomføre lønnsomme prosjekter. Unge Høyre vil ha et mer nøytralt skattesystem også for petroleumssektoren.

Unge Høyre vil:

 • Legge til grunn en markeds- og miljøbasert nedtrapping av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.
 • Stille krav om utarbeidelsen av sensitivitetsanalyser for etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt.
 • Skjerpe kravene til miljø i Plan for utbygging og drift (PUD) og komme tidligere inn i planleggingsprosessen.
 • Nedsette et utvalg for å gjennomgå petroleumsskattesystemet.
 • Opprettholde den høye CO2-avgiften for å stimulere næringen til å redusere utslipp.
 • Avskrive petroleumsinvesteringer over investeringens levetid.
 • Videreføre leterefusjonsordningen.
 • Jobbe for at flere norske olje- og gassfelt skal elektrifiseres frem mot 2025 for å redusere norske klimagassutslipp.
 • Stille strengere betingelser til terminaler og raffinerier slik at de blir full-elektrifisert innen 2025 for å redusere norske klimagassutslipp.
 • At det skal gjennomføres fullskala tester med havvind som elektrisitetsprodusent for offshore-plattformer.
 • Utvide og styrke det foreslåtte lavutslippssentret for norsk sokkel slik at en kan levere mer miljøteknologi til oljeindustrien og sikre lavere utslipp raskere.
 • At C02-avgiften fra offshore produksjon av olje- og gass i større grad øremerkes til forskning og utvikling på lavutslippsløsninger for denne sektoren.
Gå til politikk A-Å