Unge Høyre mener det er viktig å sikre det biologiske mangfoldet, unik og urørt natur for fremtidens generasjoner. Vi vil sørge for å ta vare på naturen slik at jorda kan gis videre til våre etterkommere i like god eller bedre stand enn da vi overtok den.

Når områder skal vernes må det skje sammen med de som bor på stedet. Samtidig som naturen skal beskyttes og skjermes fra ødeleggelse er naturen også til for å brukes. Unge Høyre vil derfor opprette flere nasjonalparker og verneområder som kan komme alle til gode. Vi må også tilrettelegge for en mer bærekraftig bruk av de mest populære turistmålene. Det er mange områder og arter som er av uerstattelig verdi som trenger beskyttelse.

Unge Høyre vil: 

 • Sikre allemannsretten i norsk natur.
 • Sikre at naturområder forvaltes på en bærekraftig måte som ivaretar hensynet til friluftsliv, lokalbefolkning, turisme og næringsinteresser. I verneområder skal alltid miljøinteressene veie tyngst.
 • Kartlegge større deler av norsk natur før utbygging og regulering vurderes.
 • Tillate fri jakt, fangst og høsting av svartelistede arter.
 • Lage en nasjonalparkplan hvor naturtyper vi ikke har verneområder for, prioriteres, som for eksempel kystnære områder.
 • Sikre 10 prosent av norske havområder gjennom nasjonale marine verneplaner i tråd med Aichi-målene.
 • Prioritere marint vern av havområdene som forvaltningsplanene og kunnskapsinnhentinger definerer som «særlig verdifulle og sårbare områder».
 • Ha mer havrydding.
 • Fase ut plast som ikke kan brytes ned og erstatte den med fullstendig nedbrytbar bioplast.
 • Styrke ordningen med frivillig vern av skog.
 • Sikre 10 prosent vern av den produktive skogen i Norge, i tråd med forpliktelsene våre etter Aichi-målene.
 • Få på plass en internasjonal, forpliktende avtale for beskyttelse og bærekraftig forvaltning av Arktis.
Gå til politikk A-Å