Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming, i følge Verdens helseorganisasjon. Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens klart største minoritet. Unge Høyre er opptatt å sikre alle mennesker med nedsatt funksjonsevne et godt og trygt liv. Samtidig skal ikke mennesker med nedsatt funksjonsevne ses på som en gruppe med ofre. De aller fleste er ressurspersoner som har mye å bidra med i samfunnet og dagliglivet. Det samme mangfoldet i funksjonalitet, interesser, utfordringer og gleder gjelder for denne gruppen som for alle andre.

Nedsatt funksjonsevne skal ikke være noe hinder for å lykkes i det norske samfunnet. Vi har alle et ansvar for å redusere menneskeskapte barrierer som stenger mennesker ute fra aktiv deltakelse.

Det må legges til rette for at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være yrkesaktive. Tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne bør regnes som likestillingstiltak, ikke som en del av helsetjenesten. Det er viktig å arbeide for å bygge ned fordommer rettet mot mennesker med funksjonshemminger. I tillegg er det viktig å sikre gode offentlige ordninger som minimerer risikoen for arbeidsgivere ved ansettelse av mennesker med tilretteleggingsbehov eller redusert funksjonsevne.

Unge Høyre mener det er viktig at det offentlige driver aktiv rekruttering av mennesker med nedsatt funksjonsevne til arbeidslivet. Det må være et mål å få langt flere inkludert i arbeidslivet, slik inkluderingsdugnaden legger opp til.

Unge Høyre mener det er grunnleggende viktig å arbeide for et samfunn som er universelt utformet, spesielt innen IKT, transport og bygninger. Private utbyggere må få god veiledning og hjelp til tilrettelegging. Nedsatt funksjonsevne på ett eller flere områder kan medføre praktiske utfordringer som samfunnet må bidra til å løse. Universell utforming er bra for alle og nødvendig for mange. Alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet, og all diskriminering må bekjempes.

Mange av dagens skoler og andre offentlige bygg er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Hindre for likeverdig tilgang til og bruk av offentlige bygg er å betrakte som diskriminering. Det bør derfor forskriftsfestes en frist for tilpasning av bygg til «universell utforming»-standard, og sikres finansiering av dette.

Gå til politikk A-Å