Unge Høyre skal føre en kunnskaps- og forskningsbasert klima- og miljøpolitikk som tar vare på naturmangfoldet, naturressursene og som når målene i Paris-avtalen. Det er det viktigste løftet vi kan gi til neste generasjon. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er våre mest dyrebare, verdifulle og sårbare områder, og må forvaltes med klokskap for neste generasjon.

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har et rikt naturmangfold og viktige kombinasjoner av gyte-, oppvekst- og overvintringsområder for viktige fiskearter, samt sjøpattedyr og sjøfugl. Det er hjemmet til verdens største torskestamme, det er uerstattelige korallrev, sjøfugler, billioner av larver og fiskeegg og rødlista arter som Norge har et spesielt ansvar for. Samtidig ligger det også store verdier i olje- og gassforekomster i området.

Unge Høyre har ikke noe spesifikt vedtak om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja og er åpen for ny informasjon. Samtidig har Unge Høyre vedtatt å verne 10 % av norske havområder i tråd med konvensjonen for biologisk mangfold som Norge har forpliktet seg til. Unge Høyres landsmøte har også vedtatt at de særlig verdifulle og mest sårbare områdene skal vernes først.

Gå til politikk A-Å