Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelser. Likestillingspolitikk skal ikke fremme resultatlikhet, men sikre at alle har samme rettigheter og plikter. Det er statens oppgave å sikre reelle like muligheter, men samtidig må ulikhet og den enkeltes livsvalg respekteres. Veien til likestilling er gjennom like muligheter, og ikke gjennom kvotering. Unge Høyre mener at alle mennesker fortjener å bli vurdert ut i fra personlige egenskaper, og at kvotering er diskriminering. Derfor er Unge Høyre i mot alle former for kvotering.

Gå til politikk A-Å