Unge Høyres mål er å ha nullutslippskjøretøy i kollektivtransporten og at norske jernbanestrekninger er utslippsfrie. Staten skal fortsatt ta ansvaret for å finansiere 50 prosent av kostnadene ved utbyggingen av kollektivtransport rundt de store byene. En større andel av godstransporten må tas på jernbane og det må bygges ut nye godstogkorridorer samtidig som sporkapasiteten økes. Unge Høyre mener det er viktig å prioritere kollektivtrafikken, fotgjengerne og syklistene i bytrafikken. Det er også viktig å fortette langs kollektivknutepunktene for å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av kollektivtransporten.

Gå til politikk A-Å