Klimautfordringene må løses gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid. Norge er en del av det internasjonale markedet, og samarbeid er en forutsetning for å nå klimamålene. Norge har sluttet seg til EUs system for kvotehandel for å redusere klimautslipp både i Norge og Europa. Prisen på kvotene blir bestemt i markedet, men Unge Høyre mener det er behov for en raskere reduksjon av klimakvoter enn det EU har lagt opp til. Kvotemarkedet bør i tillegg innlemmes i enda flere sektorer, da særlig med fokus på transport, landbruk og luftfart.

Gå til politikk A-Å