Verdens energibehov øker. Dette gir Norge en unik mulighet som en viktig energiprodusent. Norsk kraft kommer hovedsakelig fra fornybar vannkraft. Norske utslipp av klimagasser fra kraftproduksjon er derfor svært begrenset. Fleksibiliteten med regulerbare magasiner i vannkraft er et stort konkurransefortrinn. Det ligger store muligheter for økt kraftproduksjon dersom vi oppgraderer vannkraftverkene vi allerede har. Samtidig må vi ta hensyn til naturmangfoldet ved å oppdatere kravene til miljøhensyn. Fremover blir det også viktig å sørge for energieffektivisering for å bruke kraften mest mulig effektivt.

Vannkraft, vindkraft, bølgekraft, bioenergi, solenergi, offshore vindkraft og annen fornybar energiproduksjon har alle ulike miljøkonsekvenser. Noen legger beslag på store arealer eller kan være en trussel mot livet i lufta, på land, eller i vann. Alle kilder gir også tap av elektrisitet fra produksjon til forbruk. På tross av ulike negative effekter på det lokale miljøet, er de fornybare energikildene viktige for ren kraftproduksjon. Norge har et særlig potensial for havvind hvor overførbar kompetanse fra petroleumssektoren er et konkurransefortrinn. Vi mener hensynet til klimaet generelt veier tyngre enn lokale miljøkonsekvenser ved utbyggingen av fornybar kraftproduksjon.

Unge Høyre mener Norge har et ansvar for å produsere mer fornybar energi til verden. Vi vil derfor stimulere til flere investeringer i fornybar energi. En forutsetning for dette er gode og stabile rammevilkår for fornybar kraftproduksjon i hele landet. Unge Høyre er teknologioptimister og vi kan derfor ikke utelukke at det vil komme andre kilder for fornybar energi i fremtiden. Vi vil sikre nøytrale og stabile rammebetingelser for energiprodusentene.

Gå til politikk A-Å