Unge Høyre mener det viktigste er å løse klimakrisa samtidig som vi sikrer nok energi og strøm til alle. Da må energien være utslippsfri, sikker og billig.

Kjernekraft er klimavennlig. Forurensningen er minimal under normale forhold. Ulempene knyttet til kjernekraft er at kjernefysisk avfall må lagres sikkert i mange år. Konsekvensene av en kjernefysisk nedsmelting i en moderne reaktor kan få alvorlige konsekvenser selv med dagens teknologi. Imidlertid regnes kjernekraft som svært trygt og effektivt. I dag er det mulig å bruke andre brensler enn uran og plutonium i kjernekraftverk; for eksempel thorium.

Uavhengig av kjernekraft i Norge, har vi utfordringer med kjernefysisk materiale i våre nærområder. Russland, Finland, Sverige og Storbritannia har kjernereaktorer som kan påvirke Norge ved utslipp. En utfordring er å finne stabile grunnforhold for sikker lagring av kjernefysisk avfall. Her kan Norge bidra siden norsk berggrunn har svært stabile forhold velegnet for lagring.

Unge Høyre mener det viktigste i energipolitikken er å produsere nok energi til å dekke verdens behov med lavest mulig utslipp og miljøforurensing. Vi mener det ikke finnes prinsipielle grunner for å si nei til utbygging av kjernekraft. Produksjonen er svært lønnsom, kraften er billig, tilgangen på brensel er god, Norge har optimale forhold for sikker produksjon og lagring, samtidig som de miljømessige konsekvensene er få. Produksjon av kjernekraft har også den laveste dødsraten per produserte kilowattime (kWh) sammenlignet med alle andre energikilder. Unge Høyre er derfor åpen for å støtte forskning på kjernekraft og åpne for kjernekraftproduksjon i Norge.

Gå til politikk A-Å