Arktis består av hav- og landområdene rundt Nordpolen, innenfor polarsirkelen. Norge er et av åtte land innenfor Arktis. Arktis er av stor strategisk betydning og byr på muligheter innen næringsutvikling, transport og energiproduksjon. Unge Høyre mener derfor at Norge må føre en aktiv politikk for nordområdene.

Miljøet i Arktis er ekstra sårbart og påvirkes særlig av menneskelig aktivitet. Forskning viser at arktisk miljø kan bidra til forsterket global oppvarming. I Barentshavet er det stor aktivitet både knyttet til skipstrafikk og leteaktivitet etter olje og gass. I tillegg fiskes det mye i områdene.

Prinsippet for bruk av Arktis skal være bærekraftig bruk. Norge må arbeide bedre med landene med interesser i Arktis for å sikre norske interesser og løse de utfordringene nordområdene står overfor. Sammen med de andre landene kan vi løse miljøproblemene i Arktis, samarbeide om handel og næringsutvikling og hvordan vi kan forvalte ressursene til det beste for alle.

Unge Høyre vil blant annet:

  • Jobbe for en omfattende, internasjonal og forpliktende avtale for beskyttelse og bærekraftig forvaltning av biomangfoldet i arktis.
  • Ha et sammenhengende nettverk av marine verneområder på tvers av landenes havområder i Arktis.
  • Legge til grunn en miljøfaglig oppdatert definisjon av iskanten, i tråd med prinsippene om helhetlig økosystembasert forvaltning og føre var-prinsippet.
  • At Norge skal føre en kunnskapsbasert og bærekraftig beskatning av hval og sel.
  • Erstatte produksjonen og bruken av fossil energi på Svalbard med fornybar energi.
  • Innføre et forbud mot brenning av tungolje i Arktis.
  • Rydde opp i radioaktivt avfall i arktiske områder.
Gå til politikk A-Å