Navn: Erlend Svardal Bøe
Alder:
24 år
Sosiale medier: 


Integrering gjennom inkludering

Norge har en plikt til å hjelpe mennesker som er i nød og på flykt. Når mennesker kommer til Norge skal de først og fremst bli ivaretatt og få den hjelpen de trenger. Men de skal også oppleve å komme til et samfunn som gir de et best mulig utgangspunkt for å ta ansvar for egne liv slik at de raskest mulig kan komme i en posisjon hvor de kan bidra positivt til det norske samfunnet. Det skjer ved å tilegne seg samfunnskunnskap, lære seg språk og komme seg ut i arbeidslivet.

Høyre har i regjering gjennomført flere tiltak som sørger for at det stilles krav til den enkelte og at det blir lagt til rette for aktivitet gjennom hele integreringsløpet. Blant annet ved å opprette egne integreringsmottak for flyktninger med sterk motivasjon og høy sannsynlighet for å få opphold, slik at disse kan settes raskt i gang med integreringen. Høyre vil videreutvikle denne ordningen slik at flere kan komme seg ut i arbeid tidlig og gjennom aktiv deltakelse i arbeidslivet utvikle sine språkferdigheter.

Men det er ikke bare myndighetene som har ansvar for at integreringen blir god. Det har vi alle. Statsminister Erna Solberg snakket i sin nyttårstale i 2016 om hverdagsintegrering. Om at vi alle må bidra til at de menneskene som kommer til Norge opplever å bli inkludert i det norske samfunnet. Når det allerede er vanskelig og tøft å flykte fra alt du eier, kjenner og har, så skal du ikke oppleve å ikke bli integrert og inkludert i det norske samfunnet. Hverdagsintegrering handler om å være litt mer hyggelig, vise litt mer toleranse og invitere litt oftere på en kopp kaffe.

Høyre skal fortsette å legge vekt på arbeid og gode norskkunnskaper i integreringspolitikken, fordi det er det som gir en god integrering.

Når Norge er på sitt beste har vi muligheter for alle.