Frem mot landsmøtet til Unge Høyre den 22. – 24. juni vil vi kjøre flere dissensdueller på programkomiteenes dissenser. En de mest omdiskuterte og kontroversielle sakene er om Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes eller konsekvensutredes for oljeboring.  Håkon Flydal mener at vi skal verne Lofoten, Vesterålen og Senja, mens Aleksander Stokkebø vil ha en konsekvensutredning av området.

 

Vern Lofoten, Vesterålen og Senja!

 

Det er en vanlig misforståelse at oljefeltene i LoVeSe ikke er konsekvensutredet tidligere: Feltene ble utredet i1989 og 1994, og begge ganger endte det med et nei grunnet miljørisikoen. De siste 16 årene er det skrevet mer enn 90 rapporter om konsekvenser for alt fra næringsliv og turisme til sjøfugl og fisk. Det er ingen havområder i Norge vi har mer kunnskap om i dag.

Alle miljøfaglige instanser fraråder petroleumsaktivitet: Havforskningsinstituttet sier nei fordi oljesøl sannsynligvis ikke kan fanges opp av lenser og fordi det er fort kort vei fra sokkelen til land, Norsk Polarinstitutt er mot, Fiskeridirektoratet sier at sameksistensen mellom petroleum og fiskeri vil være vanskelig om ikke umulig, og Miljødirektoratet kaller det direkte uforsvarlig å utsette områdene for risikoen som oljeaktivitet medfører.

Unge Høyre har tradisjon for å føre en kunnskapsbasert politikk og lytte til faglige råd. Da kan vi ikke ignorere advarslene fra våre tyngste fagmiljøer på klima og miljø.

Det er heller ingen garanti for at oljeutv

inning vil være lønnsomt for Norge. Det anslås at man vil skape mellom 400 og 1100 arbeidsplasser ved oljeproduksjon i LoVeSe. Dette forutsetter en oljepris på 100 dollar fatet, noe som er mildt sagt optimistisk på sikt. Til sammenligning viser rapporten «Framtid i Nord» fra 2014 potensial for 10.000 nye arbeidsplasser innen reiseliv, havbruk og marine næringer i området. Et eventuelt oljeutslipp vil sette disse arbeidsplassene, for ikke å snakke om dagens 6500 fiskeri- og reiselivsarbeidsplasser i LoVeSe, i fare.

Norge kommer til å drive med olje- og gassproduksjon i mange år fremover. Men det betyr ikke at vi skal bore over alt, og i hvert fall ikke der det frarådes av eksperter. Det finnes mange andre lønnsomme prosjekter som ikke er planlagt eller utbygd – vi bør starte med disse. Et oljeut

slipp i områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja vil være katastrofalt for både miljøet og næringslivet i Nord-Norge, og Unge Høyre bør si et tydelig nei til å ta den risikoen. Oljenæringen er ikke avhengig av havområdene i LoVeSe, men det er fiskeindustrien og reiselivet.


 

 

Ikke si nei til kunnskap!

 

I følge statens egne anslag vil aktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) kunne gi 600 milliarder i inntekter. Det er dobbelt så mye som det årlig koster å drive all sykehusbehandling i Norge. Aktivitet vil skape hundrevis av jobber lokalt og tusenvis nasjonalt, hundrevis av milliarder til fellesskapet og viktige verdier for fremtidens velferdssamfunn.

Nettopp fordi det er snakk om så store verdier, bør vi ikke si nei til mer kunnskap om områdene. Vi bør gjøre en seriøs vurdering. Debatten om konsekvensutredning handler ikke om et bastant ja eller nei til oljeaktivitet, men om et ja eller nei til mer kunnskap. Først når en eventuell konsekvensutredning foreligger, tar man stilling til om det skal åpnes for leting.  Det er ingen automatikk i at et område blir åpnet etter konsekvensutredning.

En del av faktagrunnlaget om LoVeSe er gammelt og bør oppdateres. Tunge forskermiljø i blant annet Havforskningsinstituttet og SINTEF har i det ferske forskningsprosjektet SYMBIOSES undersøkt hvilke konsekvenser et verst tenkelig oljeutslipp, på verst tenkelig tidspunkt vil ha på fiskebestanden. De konkluderer med at det selv i et «worst case» tilfelle ikke er fare for at et oljeutslipp vil kunne true barentshavtorskebestanden, og at den fortsatt vil være på et fiskbart bærekraftig nivå. De fleste utslippsscenarier reduserer den voksne bestanden med mindre enn 3 %. Et «worst case» scenario fører til en 12 % reduksjon. Til sammenligning tas omlag 35 prosent av den voksne bestanden ut hvert år i kvotefiske.

Det internasjonale energibyrået, verdens fremste energieksperter, har slått fast at man også for å nå Paris-avtalens mål trenger tilgang på olje og gass. Vi vet at norsk naturgass i dag utkonkurrerer skitten kullkraft og bidrar til store utslippskutt i Europa. Eventuell naturgass fra LoVeSe vil kunne bidra til å forsterke denne innsatsen og samtidig skape store verdier for Norge.

I denne saken bør vi lytte til vårt eget lokallag i Lofoten og Nordland Unge Høyre og stemme ned forslaget om å utelukke konsekvensutredning og mer kunnskap.