I dag har regjeringen sittet i 2000 dager. I løpet av denne perioden har regjeringen gjort helsetilbudet til unge bredere, skolen har blitt bedre, flere nye miljøtiltak har blitt gjennomført og vi har sørget for at det skal være enklere å beholde litt mer av sine egne penger. 

Mye av det som har blitt vedtatt har vært ideer og saker Unge Høyre har jobbet hardt for å få til. For å feire at regjeringen har sittet 2000 dager har vi laget en liste over 20 av sakene vi er mest fornøyde med å ha fått gjennomslag for. 

Bedre lærere: Vi mener alle fortjener å ha en drømmelærer som både kan stoffet sitt og som kan det å lære bort. Regjeringen har siden starten satset på dette ved å gi nesten 30 000 lærere etter- og videreutdanning, innføre kompetansekrav i ulike undervisningsfag, innføre en ny femårig masterutdanning for grunnskolelærere og innføre skjerpede opptakskrav til lærerutdanningene.

Øke lærlingtilskuddet: Siden 2013 har regjeringen økt lærlingtilskuddet med 21 000 kr per kontrakt. Det gjør at flere bedrifter har lyst til å ta inn lærlinger, så flere får en lærlingeplass å gå til. Det er viktig for at vi skal få flere gode fagarbeidere i fremtiden.

Mobberen skal bytte skole, ikke den som blir mobbet: Regjeringen har gjort en lovendring som gjør at en som mobber en annen elev over lengre tid kan pålegges å bytte skole. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har også kommet med et forslag om at det skal gjelde på videregående. Dette er en unntaksmulighet, men det er en veldig viktig sikkerhetsventil. Hvis det står mellom at mobbeofferet må bytte skole og at mobberen bytter skole vil vi alltid stå på mobbeofferets side.

Fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene: I 2015 gjorde vi det mulig for elever å velge videregående skole i et annet fylke enn hjemfylket. For noen elever er den nærmeste skolen i et annet fylke, med endringen vi har gjort kan de gå på den skolen i stedet for å måtte dra lenger unna for å gå på en skole i samme fylke. Fritt skolevalg er også viktig for elever som har lyst til å komme seg unna nærmiljøet, fordi de ikke trives med elevene de går med eller rett og slett fordi de vil møte nye mennesker.

Tidlig innsats: Alle barn fortjener å få den hjelpen og støtten de trenger for at de skal få det best mulig på skolen. Hjelpen er mest effektiv når den kommer så tidlig som mulig. Derfor er vi veldig fornøyde med at regjeringen har satset så mye på tidlig innsats. Forslaget fra regjeringen ble innført høsten 2018, og sikrer at skolene nå har en plikt til å gi rask og egnet ekstraopplæring til elever fra 1. til 4. trinn som er i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving og regning.

Flere helsesøstre og bedre helsestasjoner: Flere helsesøstre er noe av det Unge Høyre har kjempet mest for, både i kommunene og opp mot regjeringen. Siden regjeringen tok over har vi bevilget over 1,3 milliarder kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi har også sørget for nesten 400 flere helsesøstre. Det gjør at flere tusen elever opplever at døren til helsesøster nå er åpen.

Rusreform: Vi kan ikke straffe mennesker som er avhengige av rus. Avhengighet er en sykdom, derfor må vi hjelpe i stedet for å straffe. Dette er regjeringen helt enig i, og har satt ned et utvalg som skal se på den beste løsningen for å flytte straffereaksjoner på rus fra Justisdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. Utvalget skal komme med en løsning innen 31. desember i år.

Flere psykologer: Flere unge opplever stress og press i hverdagen og flere enn tidligere er psykisk syke. Da er det viktig at vi har nok psykologer så alle kan få den hjelpen de trenger når de trenger den. I tillegg til å bevilge 1,3 milliarder til skolehelse- og helsestasjonstjenesten har regjeringen lovfestet at alle kommuner må ha en psykolog innen 2020. Bare i 2018 ble det gitt tilskudd til ansettelse av psykolog i over 50 nye kommuner. I år skal det bli enda flere!

Bedre kollektivtilbud: Et bedre kollektivtilbud er viktig for at vi skal klare å nå klimamålene. Vi har kjempet for at det må bli enklere å ta kollektiv, det må være mange avganger og det må være billig. I år har regjeringen økt bevilgningene for at kommunene skal kunne ruste opp sine kollektivtilbud til 3,7 milliarder. Det gjør at vi kan oppnå flere av målene våre på flere steder.

Økning av CO2-avgift: Avgift på utslipp av klimagasser, som CO2-avgiften, er sammen med utslippskvoter noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre lavere utslipp av klimagasser. Derfor er det viktig at regjeringen har økt CO2-avgiften flere steder og opphevet flere fritak fra CO2 – avgift. 

Andre gjennomslag: 

• Dobbelt statsborgerskap

• Økt frikortgrense

• Flere studentboliger

• Færre regler for bygging av boliger

• Å følge EUs klimamål med 40 % kutt innen 2030

• Flere ladestasjoner i hele landet

• Statens pensjonsfond utland kan investere i unotert infrastruktur for fornybar energi

• Økning av BSU-grense

• 11 måneders studiestøtte

• Forslag til nye taxiregler

Men selv om vi har fått mange gjennomslag er vi ikke ferdige enda. Nå skal vi jobbe for å få regjeringen med på blant annet

• At elbilfordelene må utvides til også å omfatte tungtransport og varebiler

• Å forby nybilsalg av fossile biler etter 2025

• At alle skoler skal ha en helsesøster på skolen hver dag

• Å gi gratis prevensjon også til jenter som er under 16

• Å ha mer praksis inn i skolen