Karakterer skal vise hvor god man er, ikke hvilken innsats man legger ned

På skolen får man karakterer, slik at fremtidige studiesteder og arbeidsgivere kan se hvor god en elev er i et fag. I absolutt alle fag er det de faglige prestasjonene som er avgjørende. Hvis du er kommer frem til riktig svar på matteprøven, husker de engelske glosene, og lærer det du skal i samfunnsfag – får du en god karakter. Men for ett av fagene er det gjort et unntak: I gym skal elevene ikke bare vurderes på bakgrunn av prestasjonene sine, men også den innsatsen de legger ned. Jeg synes det er en dårlig idé, og vil fjerne elevenes innsats som en del av karaktergrunnlaget i gym. 


Det er selvsagt bra at elevene legger ned stor innsats i et fag. Og som oftest vil en elev som yter mye, også gjøre det bra faglig. Men elevenes innsats alene kan ikke gi dem gode karakterer. Hvis man ikke får et eneste riktig svar på matteprøven, kan man ikke få en god karakter bare fordi man prøvde så hardt man kunne. At man er engasjert og ivrig i engelsktimen kan ikke være avgjørende hvis man ikke kan en eneste glose. Og det er urettferdig overfor de aller beste elevene hvis man skal kunne oppnå gode karakterer bare fordi man forbereder seg mye til en samfunnsfagsprøve – uten at man leverer en god besvarelse. 


Ikke alle elever vil ha forutsetninger for å få en god gymkarakter dersom det bare er de faglige prestasjonene som skal telle. Men det er jo ikke alle som har forutsetninger for å få en god karakter i matematikk, samfunnsfag eller engelsk heller. Målet med norsk skole kan ikke være at alle skal få toppkarakter i alle fag, men at skolen klarer å løfte alle elever – uavhengig av hvilket nivå de ligger på og hvilke forutsetninger de har. Det innebærer at alle elever må få tilpasset undervisning. I gymtimen betyr det at man må få aktiviteter man kan mestre og mål man kan nå. Da tror jeg at elevene lærer mest mulig, presterer best mulig og får så gode karakterer som mulig – samtidig som at fremtidige studiesteder og arbeidsgivere får et korrekt bilde av hvordan elevene har prestert i et fag. 

- Jenny

Kampen er ikke over før fløyta går

Flertallet av komitéen har dessverre gått inn for at innsats i mindre grad skal telle på gymkarakteren, noe jeg er uenig i. Flertallsinnstillingen kommer til å gå ut over utføringen og engasjementet i gymtimene, noe som vil ramme alle parter negativt. Det vil også rokke ved noe av det viktigste av det med at man faktisk har fysisk aktivitet, nemlig folkehelseperspektivet. 


Grunnen til at alle norske elever skal ha gym, er nettopp at man skal lære om ernæring, hvordan kroppen fungerer og hvordan man vedlikeholder og forbedrer sin fysiske helse. Dersom man fjerner eller marginaliserer innsatsen vil man ikke lenger ha et incentiv for at alle skal bidra i timene. For dersom man løper og løper på fotballbanen over tre år, uten at man viser nevneverdig forbedring, så er det fortsatt en verdi i seg selv at man faktisk løper. Man skal selvsagt ikke ha toppkarakter, noe heller ingen mener, men det skal fortsatt telle. Dersom Unge Høyre velger å stemme for flertallsinnstillingen vil man fjerne dette incentivet og på lengre basis svekke norsk folkehelse. 


For meg er det også absurd at når elever med totalt ulike forutsetninger, kun skal måles på hvor fort de løper 60 meter, hvor høyt de hopper og hvor mange situps de kan ta. Dette er selvfølgelig også viktige aspekter ved utførelsen av gym, men det skal ikke være dominerende for hvilken karakter man skal få. Man kan sammenlikne det med en håndballkamp. I håndball er det kamp fra det blåses i fløyta, til signalet for kampslutt går. Det spiller ingen rolle hvor god håndballspiller man er, så lenge man ikke yter og har god innsats når man spiller kamp. Innsatsen er det som er avgjørende for om du spiller en god kamp, ikke dine tekniske ferdigheter i seg selv. Det er nøyaktig det samme med gymtimene. Ferdighetene dine i fotball er ikke nok alene, du må også vise god innsats og lagvilje.


I tillegg argumenterer også tilhengerne av resultatbasert gym med at man også har ulike forutsetninger i matte, uten at dette får en innvirkning på karakteren i teoretiske fag. Det er for så vidt riktig, men gym skiller seg ut som et praktisk fag. Jeg er for at gutter og jenter skal ha forskjellige krav i gym. Men dersom man fjerner innsatsen som en viktig komponent i karaktersettingen, fordi forutsetningene ikke skal telle, så mener jeg at en naturlig videreføring av dette vil være å fjerne de forskjellige kravene til gutter og jenter. Gutter og jenter har forskjellige forutsetninger i gym, og så lenge flertallet i komitéen ikke ønsker å endre på dette, så mener jeg at argumentene for bagatellisere innsats mister all substans. Enten er man for at man har forskjellige forutsetninger i gym – eller ikke. Komitéen har kommet opp med et sløvt kompromiss som Unge Høyres Landsmøte burde stemme ned. Stem for dissensen!

 

- Ola